DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 3 (111) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25486
Title: Підвищення ефективності навчального процесу шляхом впровадження інноваційних технологій
Other Titles: Increasing of the learning process effectiveness through the introduction of innovative technologies
Authors: Яковенко, О. О.
Підопригора, І. С.
Keywords: інновація
інформаційні технології
навчальний процес
методи навчання
innovation
information technologies
educational process
teaching methods
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Яковенко, О. О. Підвищення ефективності навчального процесу шляхом впровадження інноваційних технологій / О. О. Яковенко, І. С. Підопригора // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. - Вип. 3 (111). - С. 203-207.
Abstract: Показано необхідність використання інноваційних методів у процесі навчання з різними віковими категоріями учнів на сучасному етапі, з метою не лише дати учням знання, а й забезпечити формування і розвиток пізнавальних інтересів і здібностей, творчого мислення, умінь і навичок самостійної розумової праці. Сформовано уявлення про зміст та параметри педагогічних інновацій, володіння новітніми методиками, їх застосування у практичній діяльності. Розглянуто основні методики подачі навчального матеріалу та обговорення і засвоєння отриманої інформації. Відмічено найпопулярніші методи, що використовуються в педагогічній практиці, для найбільш ефективного засвоєння отриманої інформації. Виділено декілька моделей навчання та рівнів активності. Показано, що процес пізнання учнів протікає в спільну діяльність з учителем, де вчитель спрямовує цей процес відповідно до вікових можливостей і особливостей самих учнів, де обов’язковою умовою є використання певних інноваційних методів та прийомів. Зазначено ефективність саме інтерактивних та науково-практичних методів з використанням сучасних інформаційних технологій, у зв’язку з їх доступністю, наочністю та інформативністю, за рахунок чого відбувається ефективне засвоєння знань учнів у співпраці з іншими учасниками освітнього процесу. Комп'ютерні технології не тільки допомагають організувати навчальний процес з використанням ігрових методів, а й отримати більш сильний зворотний зв'язок. Інтерактивні методи засновані на принципах взаємодії, активності учнів, опорі на груповий досвід, обов'язкової зворотного зв'язку. Завдяки інтерактивним методам, відбувається ефективне засвоєння знань у співпраці з іншими учнями.
The necessity of using innovative methods in the studying process with different age categories of students at the present stage is shown, in order not only to give students knowledge, but also to ensure the formation and development of cognitive interests and abilities, creative thinking, skills and mastery of independent mental work. The idea of content and parameters of pedagogical innovations, possession of the latest techniques, their application in practical activity is formed. The main methods of teaching the material and discussing and assimilating the received information are considered. The most popular methods used in pedagogical practice are noted for the most effective assimilation of received information. Several training models and activity levels have been identified. It is shown that the process of student learning takes place in a joint activity with the teacher, where the teacher directs this process in accordance with the age-related possibilities and peculiarities of the students themselves, where the use of certain innovative methods and techniques is a prerequisite. Effectiveness of the interactive and scientific-practical methods with the use of modern information technologies, in connection with their availability, visibility and informativity is indicated, due to which the students learn the effective learning of their knowledge in cooperation with other participants in the educational process. Computer technology not only helps to organize the learning process using gaming techniques, but also get a stronger feedback. Interactive methods are based on the principles of interaction, student activity, reliance on group experience, mandatory feedback. Thanks to interactive methods, effective learning is realized in collaboration with other students.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25486
Appears in Collections:Випуск 3 (111)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yakovenko.pdf102.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.