DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 140 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24750
Title: Змішане навчання як засіб ефективної підготовки фахівців в закладах освіти
Other Titles: Blended learning as a means of efficiency of preparation of experts in establishments of education
Authors: Гевко, І. В.
Коляса, П. І.
Keywords: змішане навчання
якість освіти
дистанційне навчання
інформаційні технології
комунікаційні технології
освіта
mixed learning
information technologies
quality of education
distance education
communication technologies
education
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гевко І. В. Змішане навчання як засіб ефективної підготовки фахівців в закладах освіти / І. В. Гевко, П. І. Коляса // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. СXХХХ (140). – С. 32-43.
Abstract: В статі розглянуто питання застосування змішаного навчання. Ця стаття розглядає переваги та недоліки змішаного навчання. Змішане навчання поєднує в собі переваги як традиційного, так і дистанційного методу навчання. Соціально-економічні зміни, що відбуваються в суспільстві, вимагають нових підходів до процесу підготовки фахівців. Суспільству необхідні висококваліфіковані фахівці, конкурентоспроможні на українському і міжнародному ринку праці. В статті наголошується, що в умовах інформатизації сфери освіти, змішане навчання, як один з різновидів електронного навчання, найкращим чином відповідає завданню формування загальнокультурних і професійних компетентностей майбутніх фахівців. Технологія змішаного навчання володіє значними дидактичними можливостями і характеризується різноманітністю форм надання, методів і засобів навчання, їх інтерактивністю, різними способами взаємодії суб’єктів освітнього процесу і найбільш повно відповідає специфіці закладу освіти. Акцентовано, що можливості змішаного навчання дозволяють розширити психологічну компоненту мотивації навчання, забезпечити оволодіння способами виконання інформаційно-аналітичної діяльності в рамках процесу навчання, отримати знання за обраною професією. Змішане навчання – один із трендів сучасної освіти і за оцінками експертів залишиться таким і в найближче десятиліття.
The article discusses the use of mixed learning. This article examines the advantages and disadvantages of mixed learning. Combined learning combines the benefits of both traditional and distant learning methods. Socio-economic changes taking place in society require new approaches to the process of training specialists. The society needs highly skilled specialists, which are competitive on the Ukrainian and international labor markets. In the article it is noted that in the informatization of the sphere of education, mixed learning, as one of the varieties of e-learning, best suits the task of forming the general cultural and professional competences of future specialists. Technology of mixed learning has significant didactic capabilities and is characterized by a variety of forms of provision, methods and means of learning, their interactivity, various ways of interaction of subjects of the educational process and most fully corresponds to the specifics of the institution of education. Implementation of the educational information and educational resources in the educational process (EIRP) contributes to assimilation of content and consolidation of educational material, performance of control activities, organization of independent, search, research, educational activities of students, enhancement of their cognitive and professional interest. The implementation of mixed learning technology affects all components of the student’s educational process: cognitive, functional - on the forms and methods of teaching organization, on the activation, intensification and effectiveness of the learning process, personal and value - on the formation of training motivation, professionally relevant qualities. It is emphasized that the possibilities of mixed learning allow to expand the psychological component of learning motivation, to ensure mastering of the ways of carrying out informational and analytical activity within the framework of the educational process, gaining knowledge in the chosen profession. Mixed learning is one of the trends of modern education and, according to expert estimates, will remain the same in the next decade.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24750
Appears in Collections:Випуск 140

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hevko I., Koliasa P..pdf251.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.