DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24618
Title: Особистість у вирі планетарного світу: монографія
Other Titles: The of personality in the context of the drift of the planetary world : monograph
Authors: Бех, Володимир Павлович
Бех, Юлія Володимирівна
Кудінов, Ігор
Туленков, Микола Васильович
Колеснікова, Ірина
Бондаревич, Ірина
Issue Date: 2019
Publisher: Інтерсервіс
Citation: Особистість у вирі планетарного світу : монографія. Кн. 1 / Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; за наук. ред. В. П. Беха ; редкол. : В. П. Бех (голова), Ю. В. Бех (заст. голови) [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 620 с.
Abstract: Колективна монографія вітчизняних вчених-освітян присвячена визначенню мейнстриму у саморозгортанні особистості людини на основі оволодіння смислогенезом і долі планетарної спільноти як Колективної особистості у вимірі третього тисячоліття; послідовно подано первинний стан homo sapiens як пралюдини, що утворила специфічну організаційну форму планетарного співжиття – працивілізацію; розкрита її еволюція під впливом аграрної цивілізації до стану біологічної зрілості; відтворено механізми набуття людиною стану всебічно і гармонійно розвиненої особистості, що створила техногенну цивілізацію і тим самим завела планетарну спільноту у глухий кут технократизму; концептуалізовано сходження її від ідеї до ідеалу Планетарної особистості, що спостерігається під тиском інформаційної доби; спрогнозовано метаморфози безтілесної Ноосферної особистості на етапі створення нею інтелектуальної цивілізації, що виводить планетарне людство на поріг соціальної сингулярності і стрибку його у стан променевого людства. Видання призначене для соціальних філософів, антропологів, психологів, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, які вивчають проблеми мейнстриму особистості у контексті дрейфу планетарного світу з метою забезпечення сталого розвитку, а також всіх, хто цікавиться більш глибокими проблемами ноосоціогенезу, самоорганізації соціальних інститутів і саморегуляції соціальних систем.
Collective monograph of domestic scientists-educators dedicated to mainstream of self-deployment of personality based on mastering of sensegenesis and the fate of the planetary community as a collective identity in terms of the third millennium; the homo sapiens’s original state as a primogenitor, which formed the specific organizational form of planetary coexistence – great civilization, was sequentially submitted; revealed its evolution under the influence of agrarian civilization to the state of biological maturity; reproduced the mechanisms of acquiring human the condition of comprehensively and harmoniously developed personality that created technological civilization and thus started a planetary community to a standstill technocracy; conceptualized its ascent from the idea to the ideal of the Planetary personality, which is observed under the pressure of the information age; predicted metamorphosis of incorporeal noosphere personality on stage of creating its intellectual civilization that gave planetary humanity on the threshold of social singularity and leap in its state of radiation mankind. The publication is intended for social philosophers, anthropologists, psychologists, teachers, post-graduates, masters, students, who study the problems of mainstream of personality in the context of the drift of global peace for sustainable development as well as anyone interested in deeper problems of noosociogenesis, self-organization of social institutions and self-regulation of social systems.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24618
ISBN: 978-617-696-964-8
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osobystist U Vyri Planetarnoho Svitu.pdf4.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.