DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 125 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24412
Title: Формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізики в процесі особистісно орієнтованого навчання на лабораторних практикумах
Authors: Шевчук, О. В.
Keywords: фахова компетентність
майбутній вчитель фізики
лабораторна робота
лабораторний практикум
профессиональная компетентность
будущий учитель физики
лабораторная работа
лабораторный практикум
professional competence
a future teacher of physics
laboratory work
laboratory practice
Issue Date: 2015
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шевчук, О. В. Формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізики в процесі особистісно орієнтованого навчання на лабораторних практикумах / О. В. Шевчук // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. СXХV (125). – С. 162-169.
Abstract: У статті йде мова про формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізики, в процесі виконання лабораторних робіт. Важливість експериментальних досліджень у формуванні фахових компетентностей для подальшої професійної діяльності. Вплив особистісно-орієнтованого навчання на формування фахових компетентностей у студентів. Лабораторне заняття як одне із форм проведення навчання має велику продуктивність та формує науковий світогляд студентів. На лабораторному занятті, дається великий простір для прояву ініціативи і винахідливості. Завдяки цьому студенти виконують великий обсяг роботи, велику кількість тренувальних дій. Заняття такого характеру ефективніше, ніж урок чи лекція, адже воно сприяє формування самостійності як якості особистості. Лабораторна робота, як форма організації навчання, найбільш повно реалізує розвиваючі задачі навчання. Вона сприяє формуванню вмінь, навичок, переконань студентів, учить їх планувати діяльність і здійснювати самоконтроль, ефективно формує пізнавальні інтереси, озброює різноманітними способами діяльності, розвиває світогляд.
В статье идет речь о формировании профессиональных компетенций будущих учителей физики, в процессе выполнения лабораторных работ. Важность экспериментальных исследований в формировании профессиональных компетенций для дальнейшей профессиональной деятельности. Влияние личностно-ориентированного обучения на формирование профессиональных компетенций у студентов. Лабораторное занятие как одно из форм проведения обучения имеет большую производительность и формирует научное мировоззрение студентов. На лабораторном занятии, дается большой простор для проявления инициативы и изобретательности. Благодаря этому студенты выполняют большой объем работы, большое количество тренировочных действий. Занятия такого характера эффективнее, чем урок или лекция, ведь оно способствует формированию самостоятельности как качества личности. Лабораторная работа, как форма организации обучения, наиболее полно реализует развивающие задачи обучения. Она способствует формированию умений, навыков, убеждений студентов, учит их планировать деятельность и осуществлять самоконтроль, эффективно формирует познавательные интересы, вооружает разнообразными способами деятельности, развивает мировоззрение.
The article deals with the formation of professional competence of future teachers of physics in the laboratory work. The importance of experimental studies in the formation of professional competencies for further professional activity. The influence of personality-oriented education for the formation of professional competencies in students. Laboratory work as one form of training has a greater productivity and forms the scientific outlook of students. In laboratory classes, given large space for initiative and ingenuity. Through this, students doing a great job, a great number of training activities. Do this nature better than a lesson or lecture, because it promotes the formation of personality traits like independence. Lab as a form of training, more fully implements educational training task. It promotes abilities, skills, beliefs students, teaches them to plan activities and exercise self-control, effectively forming cognitive interests, different ways of arming and develops outlook.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24412
Appears in Collections:Випуск 125

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Schevtchuk.pdf327.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.