DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 132 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24328
Title: Формування світоглядних орієнтацій майбутніх фахівців річкового та морського транспорту у навчанні фізики
Authors: Чернявський, В. В.
Keywords: фахівці річкового та морського транспорту
світоглядні орієнтації
науковий світогляд
професійні настанови
specialists river and sea transport
ideological orientation
scientific outlook
professional guidance
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Чернявський, В. В. Формування світоглядних орієнтацій майбутніх фахівців річкового та морського транспорту у навчанні фізики / В. В. Чернявський // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. СXХХІІ (132). – С. 225-233.
Abstract: У статті викладено методичні підходи до формування світоглядних орієнтацій у майбутніх фахівців річкового та морського транспорту. Констатовано, що у нормативних освітніх документах можливості формування світоглядних орієнтацій висвітлено в недостатній мірі. Показано, що сучасний моряк в силу специфіки його професії повинен мати певні наукові, світоглядні та моральні орієнтації, а головне – методологічну грамотність, що важливо для розуміння процесів, які відбуваються у природі й суспільстві. Доведено, що в цьому контексті важлива роль відводиться філософії як науці, засвоєння якої дозволяє сучасній людині правильно мислити, самостійно аналізувати явища і процеси, оволодівати науковими методами і принципами пізнання. Акцентовано, що не менш важливе значення для становлення у майбутніх фахівців річкового та морського транспорту світоглядних орієнтацій мають професійні настанови, які виявляються у відношенні до обраної сфери діяльності, усвідомленні її значущості у системі суспільних відносин. У свою чергу, розуміння соціального статусу майбутньої професії, розвиненість потреби у трудовій активності, готовність до творчої діяльності і самовираження свідчать про сформованість світоглядних позицій. Доведено необхідність доповнення змісту дисципліни “Фізика” філософським та професійним компонентами. Наведено приклади основних філософських положень, які можна виділити у тексті змістових модулів “Механіка” та “Молекулярна фізика і термодинаміка”. Запропоновано методичні підходи до використання навчального матеріалу професійного змісту у навчанні фізики, що проілюстровано на прикладах тем курсу фізики “Механічні коливання і хвилі” та “Основи акустики”. Висвітлено методичні підходи до конструювання професійно орієнтованого матеріалу та навчального процесу, спрямованого на засвоєння професійних знань при вивченні фізики.
The article presents methodological approaches to the formation of ideological orientations of future specialists river and sea transport. Stated that normative educational documents possibility of creating philosophical orientations insufficiently covered. It is shown that the modern sailor because of the nature of his profession should have some scientific, philosophical and moral orientation, and most importantly – methodological competence, it is important to understand the processes that occur in nature and society. It is proved that in this context the important role of philosophy as a science, learning which allows modern man the right to think independently analyze phenomena and processes, master scientific methods and principles of knowledge. The attention that is no less important for the formation of future specialists river and sea transport philosophical orientations have professional guidelines that are selected in relation to the scope, recognizing its importance in the system of social relations. In turn, understanding the social status of future trade, development needs in labor activity, readiness for creativity and expression suggest formation worldview. The necessity complement the content subject "Physics" philosophical and professional components. Examples of basic philosophical positions that can be identified in the text content modules “Mechanics” and “Molecular physics and thermodynamics”. Methodical approaches to the use of professional teaching material content in teaching physics, illustrated by examples of topics of physics “Mechanical Waves” and “Fundamentals of acoustics”. Deals with methodological approaches to designing professionally oriented material and training process aimed at acquiring professional knowledge in the study of physics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24328
Appears in Collections:Випуск 132

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СHERNYAVSKII V. V.pdf227.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.