DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 135 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24296
Title: Особливості організаційно-методичного забезпечення системи самоосвіти
Authors: Ткачук, Г. С.
Keywords: автодидактика
самоосвіта
позааудиторна самостійна робота студентів
актуалізація інтересу
самостійної роботи студентів
дистанційне навчання
освітні технології
задачнісна система
метод проектування
autodidactics
self-education
independent student work
actualization of interest
timetable of independent student work
distance education
educational technologies
task system
design method
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ткачук, Г. С. Особливості організаційно-методичного забезпечення системи самоосвіти / Г. С. Ткачук // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. статей. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХV (135). – С. 241-250.
Abstract: Показане бачення автором розвитку організаційних форм самоосвіти та їх дидактичних можливостей з огляду на процес психолого-педагогічної науки а, також ІТ та інтерактивних технологій. Звертається увага на те, що процес учіння до цього часу виявляє себе як найбільш консервативний елемент системи самоосвіти. Позааудиторна самостійна робота студентів (СРС) денної форми навчання є його головним самостійним елементом, що за своїми організаційно-методичними принципами та структурою проектується на всі інші форми навчання. Плани-графіки СРС є дієвим елементом її організації та контролю, їх доцільно використовувати, крім денної, на інших формах навчання. Створення і застосування у вишах модульного динамічного об’єктно-орієнтованого комп’ютерного навчального середовища є ефективним засобом підвищення результативності процесу учіння. Одним із найбільш перспективних напрямів розвитку самоосвіти є підстави вважати комп’ютерну автодидактику. Пропонуються можливість розвивати самоосвіту з її трансформацією в автодидактику.
It is shown the author’s vision of the development of organizational forms of self-education and their didactic capabilities in view of the process of psychological and pedagogical science and IT and interactive technologies. Attention is drawn to the fact that the process of studying to this day manifests itself as the most conservative element of the system of self-education Non-adjudicatory independent work of students (CPCs) of full-time education is its main independent element, which, according to its organizational-methodological principles and structure, is projected onto all other forms of education. Scheduling CVS is an effective element of its organization and control, it is expedient to use them, other than on-line, on other forms of training. The creation and application of modular dynamic objectoriented computer training environments is an effective means of increasing the effectiveness of the learning process. One of the most promising areas of self-education development is the reason to consider computer-based auto-dyadactics. It is offered the opportunity to develop self-education with its transformation into autodidactics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24296
Appears in Collections:Випуск 135

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TKACHUK HANNA.pdf238.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.