DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 132 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24281
Title: Сучасний стан проблем реформування системи вищої освіти в Україні та Німеччині : порівняльний аналіз
Authors: Карпова, О. О.
Keywords: вища освіта
професійно-технічне навчання
дуальна система навчання
спеціалізація знань
профілізація
диференціація системи освіти
європеїзація
higher education
vocational education
dual system of education
knowledge specialization
profiling
differentiation of the system of education
Europeanization
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Карпова, О. О. Сучасний стан проблем реформування системи вищої освіти в Україні та Німеччині : порівняльний аналіз / О. О. Карпова // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. СXХХІІ (132). – С. 83-92.
Abstract: У статті проаналізовано сучасний стан проблем реформування систем вищої освіти в Україні та Німеччині. Розкрито проблему відповідності навчання економічним та суспільним потребам в умовах глобалізації та євроінтеграції. Визначено основні напрями розвитку вищої школи та фінансування досліджень. Автор наголошує на необхідності співпраці науки з вищими навчальними закладами, що полягає у відкритості, а не протистоянні теорії й практики, активного вступу вузів в економічну систему. Планування подальшого розвитку та діяльності вищої школи повинно орієнтуватися на економічні, суспільні та політичні потреби, демографічні прогнози, бюджетні умови та обмеження фінансової політики. Виокремлено сучасні компетенції майбутніх фахівців у процесі дуального навчання, які полягають в орієнтації не лише на технічне виконання та ефективність у процесі їх навчання та підготовки, а на людський образ, за яким стоїть особистість, самостійне мислення, вирішення проблем, вміння співпрацювати, інтегрувати та мати бачення цілого. Подано практичні рекомендації щодо оновлення навчального процесу у вузі та організації студентського самоврядування.
In the article the current problems in the system of higher education in Ukraine and Germany have been analyzed. The problem of correspondence of education to economic and social needs in the process of globalization and European integration has been revealed. The main trends of higher education development and research funding have been distinguished. The author emphasizes the importance of cooperation between science and higher educational establishments that implies openness but not theory-practice opposition, active involvement of universities in the economic system. Planning of further development of higher education should focus on economic, social and political needs, demographic prognosis and the limits of monetary policy. Modern competencies of future specialists in the process of dual education that are oriented not only on technical performance and effectiveness but also on a personality with its critical thinking, problem-solving and teamwork skills as well as the ability to integrate and have a vision of the whole process, have been outlined. Practical advice has been given concerning the update of the educational process at university and the organization of student self-government.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24281
Appears in Collections:Випуск 132

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KARPOVA O. O.pdf223.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.