DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 132 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24280
Title: Реалізація культуротворчих функцій мистецтва в процесі формування художньо-комунікативної культури майбутнього вчителя музики
Authors: Зайцева, Алла Віталіївна
Keywords: культура
комунікативна культура
художня діяльність
майбутній вчитель музики
culture
communicative culture
artistic activity
future music teacher
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Зайцева, А. В. Реалізація культуротворчих функцій мистецтва в процесі формування художньо-комунікативної культури майбутнього вчителя музики / А. В. Зайцева // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. СXХХІІ (132). – С. 75-83.
Abstract: У cтатті розкривається сутність художньо-комунікативної культури майбутнього вчителя музичного мистецтваз позицій сучасної діалогово-комунікативної парадигми освіти. Здійснюється аналіз таких дефініцій, як: “культура”, “комунікативна культура”, “художня діяльність”. Автор зосереджуєувагу на гуманістичному векторі реалізації творчої взаємодії викладачаі студента у процесі спілкування з музичним мистецтвом, як важливого чинника формування художньо-комунікативної культури майбутнього вчителя музики. Підкреслюється роль культуротворчих функцій мистецтва у процесі активізації особистісних екзистенціальних смислів суб’єктів художньо-навчального процесу,уприйнятті студентом загальнокультурних зразків діяльності і поведінки. Підгрунтям формування комунікативної культури на грунті мистецтва є, на думку автора, високий рівень розвитку загальної культури студента, що віддзеркалюється в системі його художньо-комунікативних потреб, комунікативних якостей, в стилі діяльності і поведінки.
The article reveals the essence of the artistic and communicative culture of the future teacher of musical art from the standpoint of the modern dialogue and communicative paradigm of education. Analyzes of such definitions as “сulturе”, “communicative culturе”, “artistic activity”.The author focuses on the humanistic vector of the creative interaction of the teacher and student in the process of communicating with the musical art as an important factor in the formation of the artistic and communicative culture of the future teacher of music. Emphasizes the role of сulturology functions of art in the revitalization process of personal existential meanings the subjects of artistic and educational process of assimilation by the student of samples of cultural activities and behaviors. The basis of formation of communicative cultureof the future teacher of music, according to the author, the high level of development of general culture of a student, which is reflected in the system of his artistic and communicative needs, communicative qualities, in the style of activity and behavior.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24280
Appears in Collections:Наукові праці Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського
Випуск 132

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZAITSEVA A. V.pdf251.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.