DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 132 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24271
Title: Екологічна освіта як основа сталого розвитку суспільства
Authors: Войтович, О. П.
Keywords: сталий розвиток
екологічна освіта
майбутні екологи
професійна діяльність
інтерактивна методична система навчання
виробничі технології
sustainable development
environmental education
future ecologists
professional activities
interactive methodical system of training
production technology
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Войтович, О. П. Екологічна освіта як основа сталого розвитку суспільства / О. П. Войтович // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. СXХХІІ (132). – С. 54-61.
Abstract: У статті розглянуто умови забезпечення сталого розвитку суспільства через освіту сталого розвитку, зокрема екологічну освіту. Обґрунтовано принципи та завдання, що визначають зміст і структуру екологічної освіти для реалізації засад сталого розвитку. Доведено, що підготовка фахівця-еколога, здатного до компетентного використання своїх знань в професійній діяльності з врахуванням цілей та завдань сталого розвитку є актуальним завданням сучасної вищої освіти. З цією метою авторами розроблена інтерактивна методична система навчання основ виробничих технологій майбутнього фахівця-еколога, яка є цiлiсним утвoренням, щo дoзвoляє фoрмувати не лише знання основ виробничих технологій, але й умiння їх застoсoвувати в майбутнiй прoфесiйнiй дiяльнoстi еколога на основі взаємодії фундаментальнoї та прoфесiйнoї спрямoванoстi навчання на засадах сталого розвитку. Внесено пропозицію щодо організації екологічної освітньої діяльності у вищих навчальних закладах шляхом спрямування на впровадження ідей, принципів та цінностей сталого розвитку з метою формування компетентного фахівця здатного до відповідального відношення як до природного так і соціального оточення.
In the article were considered the conditions for sustainable development of society through education for sustainable development, including environmental education. The principles and objectives, which determine the content and structure of environmental education to implement the principles of sustainable development were soundlied. It is proved that the preparation of environmental specialists capable of competent use their knowledge in professional activity with considering the goals and tasks of sustainable development is an urgent task of modern higher education. To this end, the authors developed an interactive methodical system of training bases of production technologies of the future professional ecologist which is complete formation that allow to form not only knowledge of production techniques, but ability to use in future professional activity as ecologist based on interaction fundamental and professional focus of training on the principles of sustainable development. It was submitted proposal for the organization of environmental education activities in higher education through focus on implementing the ideas, principles and values of sustainable development for the purpose of creation a competent professional specialist capable to response attitude to both natural and social environment.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24271
Appears in Collections:Випуск 132

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VOYTOVICH O. P.pdf201.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.