DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 135 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24254
Title: Сутність ціннісних орієнтацій у контексті формування духовності особистості
Authors: Паньків, Людмила Іванівна
Андрушкевич, Фабіан
Влох, Станіслава
Keywords: духовність
цінність
ціннісні орієнтації
особистість
spirituality
value
value orientation
personality
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Паньків, Л. І. Сутність ціннісних орієнтацій у контексті формування духовності особистості / Л. І. Паньків, Фабіан Андрушкевич, Станіслава Влох // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. статей. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХV (135). – С. 188-196.
Abstract: Проблема духовного розвитку особистості завжди була ключовою у педагогіці, та сьогодні, в час глибокої соціальної кризи у світовому просторі, вона набуває глобального значення. Формування гуманістичної світоглядної позиції майбутніх учителів – невід’ємна складова нового педагогічного мислення, що змінює погляд на характер і сутність освіти, в якій студенти і викладачі виступають як суб’єкти розвитку власної творчої індивідуальності. У статті актуалізовано проблему формування духовності молодого покоління. Основою духовності особистості визначено її ціннісні орієнтації. Розглянуто сутність та зміст ціннісних орієнтацій як компонента структури особистості. Формування ціннісних орієнтацій особистості є важливим завданням освітнього процесу, оскільки передбачає визначення глибоких проблем внутрішнього світу – осмислення і прийняття вищих цінностей буття, свого призначення в світі, що уможливлює духовний розвиток людини на основі гуманістичних ідеалів. У контексті окресленої проблеми потребують ґрунтовного дослідження визначення шляхів та питання методичного забезпечення процесу формування ціннісних орієнтацій молоді.
A problem of spiritual development of personality always was key in pedagogics, and today, in time of deep social crisis in outer space, she acquires a global value. Forming of humanism world view position of future teachers is an inalienable constituent of new pedagogical thought, which changes a look to character and essence of education, in which students and teachers come forward as subjects of development of own creative individuality. The problem of forming of spirituality of the young generation актуалізовано in the article. By basis of spirituality of personality certainly her the valued orientations. Essence and maintenance of the valued orientations are considered as компонента of structure of personality. Forming of the valued orientations of personality is the important task of educational process, as foresees determination of deep problems of the internal world - comprehension and acceptance of higher values of life, setting in the world, that does possible spiritual development of man on the basis of humanism ideals. In the context of the outlined problem require sound research of determination of ways and question of the methodical providing of process of forming of the valued orientations of young people.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24254
Appears in Collections:Випуск 135

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PANKIV L._ANDRUSZKIEWICZ F._WLOCH S.pdf239.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.