DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 132 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24253
Title: Міждисциплінарна імплементація у навчанні моніторингу стану і розвитку систем
Authors: Бордюг, Н. С.
Keywords: інтегроване навчання
бінарне заняття
лекція
міждисциплінарні зв’язки
моніторинг довкілля
сталий розвиток
соціо-економіко-екологічний моніторинг
дотичні дисципліни
integrated education
binary classes
lecture
interdisciplinary connections
environmental monitoring
sustainable development
socio-economic and environmental monitoring
relevant discipline
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Бордюг, Н. С. Міждисциплінарна імплементація у навчанні моніторингу стану і розвитку систем / Н. С. Бордюг // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. СXХХІІ (132). – С. 45-54.
Abstract: У статті висвітлено необхідність впровадження міждисциплінарної імплементації у навчання майбутніх-екологів. Розроблено бінарні лекційні заняття на прикладі проблемно- інтегрованої лекції з моніторинг стану і розвитку систем та показано методику його проведення. Виокремлено і удосконалено системні компоненти соціо-економіко-екологічного моніторингу для формування інформаційного базису забезпечення стратегії сталого розвитку населених пунктів. Сформовано науково-методичний та інформаційний комплекс дисциплін фундаментального і оцінного змістовного блоку для інтеграції міждисциплінарних зв’язків у підготовці майбутніх фахівців до екологічного моніторингу. Встановлено ключова проблематика дотичних дисциплін у ході теоретичного навчання. Досліджено ефективність бінарних проблемно-інтегративних лекцій, що забезпечують формування системно- моделюючих професійних компетентностей з моніторингу довкілля. Встановлено, що інтегрований підхід при побудові бінарних занять методично збагачує науковоємкий зміст дисципліни і забезпечує комплексність у формування професійних-прикладних і спеціальних компетентностей з моніторингу.
The article highlights the need to introduce interdisciplinary implementation in the education of future environmental specialists. The binary lectures on the example of problem-integrated lectures on monitoring and systems development methodology have been developed and the methodology of their conduction is presented. The system components of socio-economic and environmental monitoring have been determined and improved to create the information base for the provision of settlements sustainable development strategies. The guiding and information complex of fundamental and analytical subjects have been formed to integrate interdisciplinary connections in the training of future specialists in environmental monitoring. The key issues of relevant disciplines of the theoretical training have been defined. The efficiency of binary problem-integrative lectures, providing the formation of system- modeling professional competences in environmental monitoring, have been studied. It has been established that the integrated approach in the development of binary classes will enrich science-intensity of the subject content and methodology and provides integrated character of the professional-applied and special competencies in monitoring.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24253
Appears in Collections:Випуск 132

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BORDYUG N. S.pdf250.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.