DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 122 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24248
Title: Нормативно-правове забезпечення процесу усиновлення українських дітей-сиріт іноземцями
Other Titles: Regulatory support the adoption process Ukrainian orphans by foreigners
Authors: Слабковська, А. І.
Keywords: процес усиновлення
батьківське піклування
сімейне виховання
право
правове регулювання
захист прав дітей
дитина-сирота
міжнародне усиновлення
adoption process
parenting
family education
law
legal regulation
protection of children’s rights
orphan
international adoption
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Слабковська, А. І. Нормативно-правове забезпечення процесу усиновлення українських дітей-сиріт іноземцями / А. І. Слабковська // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. СXХІІ (122). – С. 185-193.
Abstract: У статті розглядається проблема правового забезпечення процесу усиновлення. Особлива увага звертається на організаційно-правові умови соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Подається докладний опис юридичних аспектів процесу усиновлення українських дітей-сиріт іноземцями. Проводиться аналіз юридичної бази з питань міжнародного усиновлення. Досліджуються питання правової природи усиновлення та умов його проведення, норми, що регулюють умови усиновлення, проблеми, що виникають під час здійснення усиновлення. Наголошується на необхідності дотримання умови згоди самої дитини на усиновлення, якщо це дозволяє її вік та стан здоров’я. Проведений у статті аналіз нормативно-правового регулювання здійснення усиновлення дозволяє комплексно оцінити важливість даної проблеми не лише з точки зору теорії, але й практики, що є важливим фактором забезпечення педагогічного супроводу дітей- сиріт у процесі їх усиновлення іноземцями.
Тhe article deals with the problem of legal support of the adoption process. Particular attention is drawn to the organizational and legal conditions for social protection of orphans and children deprived of parental care. Served detailed description of the legal aspects of the adoption of Ukrainian orphans by foreigners. The analysis of the legal framework for international adoptions. The problems of the legal nature of adoption and conditions of the rules governing the conditions of adoption, the problems arising in the course of adoption. The need for compliance with the consent of the child for adoption, if it allows its age and state of health. A survey in article analyzes legal regulation allows to complete the adoption appreciate the importance of this problem not only in terms of theory, but practice is an important factor in providing educational support for children orphaned in the process of adoption by foreigners.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24248
Appears in Collections:Випуск 122

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slabkovskaya.pdf192.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.