DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 138 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24246
Title: Етнорелятивістський підхід до кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму
Authors: Сідоров, В. І.
Keywords: кроскультурна компетентність
туризм
фахівець
кроскультурна підготовка
підхід
кросскультурная компетентность
специалист
кросскультурная подготовка
подход
cross-cultural competence
tourism
specialist
cross training
approach
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Сідоров, В. І. Етнорелятивістський підхід до кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму / В. І. Сідоров // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. CXХХVІІІ (138). - C. 187-191.
Abstract: У статті схарактеризовано суть етнорелятивістського підходу до кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму. З’ясовано, що етнорелятивістський підхід зумовлює необхідність розвитку концепції кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму як належним чином організованого навчання у закладах вищої освіти з урахуванням технологічної ланки "культурне орієнтування (передача абстрактних знань) – культурно модифікована поведінка", здатної забезпечити розвиток певних особистісних якостей студентів, необхідних для успішної кроскультурної взаємодії. Згідно з цим підходом, при підготовці студентів особливу увагу слід звертати на адаптацію майбутніх фахівців галузі туризму до іншої культури, сприяти особистісному зростанню студентів у процесі кроскультурної взаємодії, а також оптимальному вибору методів навчання на кожному етапі адаптації. Необхідними умовами для формування у майбутніх фахівців галузі туризму кроскультурної компетентності є розуміння поведінки інших, шляхів їх мислення, чуйність, а також вміння висловити свою власну точку зору ясно й чітко, з метою бути зрозумілим та завоювати повагу.
В статье охарактеризовано сущность этнорелятивистского подхода к кросскультурной подготовке будущих специалистов отрасли туризма. Выяснено, что этнорелятивистский подход предопределяет необходимость развития концепции кросскультурной подготовки будущих специалистов отрасли туризма как правильно организованного обучения в учреждениях высшего образования с учетом технологического звена "культурное ориентирование (передача абстрактных знаний) – культурно модифицированное поведение", способной обеспечить развитие определенных личностных качеств студентов, необходимых для успешного кросскультурного взаимодействия. Согласно этому подходу, при подготовке студентов особенное внимание следует обращать на адаптацию будущих специалистов отрасли туризма к другой культуре, способствовать личностному росту студентов в процессе кроскультурного взаимодействия, а также оптимальному выбору методов обучения на каждом этапе адаптации. Необходимыми условиями для формирования у будущих специалистов отрасли туризма кроскультурной компетентности является понимание поведения других, путей их мышления, чуткость, а также умение выразить свою собственную точку зрения ясно и четко, с целью быть понятным и завоевать уважение.
The article describes the essence of the ethno-relativistic approach to the cross-cultural preparation of future specialists in the field of tourism. It is revealed that the ethno-relativistic approach necessitates the development of the concept of cross-cultural training of future specialists in the field of tourism as a properly organized training in higher education institutions, taking into account the technological level of "cultural orientation (transfer of abstract knowledge) – a culturally modified behavior" that can provide the development of certain personal qualities students necessary for successful cross-cultural interaction.Stage "Cultural orientation (transfer of abstract knowledge)" should ensure the acquisition of knowledge that provides the necessary information for effective cross-cultural interaction; and motivation (for example, a positive mood for another culture, its perception and desire to understand). The Cultural Modified Behavior Stage should provide special skills, behavioral skills for effective cross-cultural interaction and empathy.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24246
Appears in Collections:Випуск 138

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sidorov.pdf385 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.