DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 122 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24245
Title: Іншомовна професійно-технічна компетентність як фактор успішної професійної діяльності фахівця
Other Titles: The foreign language professional technique communicative competence as the factor of successful professional activity of the specialist
Authors: Свірепчук, І. А.
Keywords: іншомовна професійно-технічна компетентність
компетенція
компетентність
компетентнісний підхід
foreign language communicative competence
competence
competence approach
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Свірепчук, І. А. Іншомовна професійно-технічна компетентність як фактор успішної професійної діяльності фахівця / І. А. Свірепчук // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. СXХІІ (122). – С. 176-185.
Abstract: Стаття висвітлює проблему формування іншомовної професійно-технічної компетентності. Оскільки активні інтеграційні процеси в постіндустріальному суспільстві сприяють інтенсивному зростанню міжнародної мобільності спеціалістів, здатність професійно компетентно вирішувати робочі питання в ситуаціях іншомовного спілкування відіграє важливу роль в діяльності технічних фахівців. У статті приділяється увага компетентнісному підходу в навчанні, розширюється його поняття та висвітлюються проблеми, що знаходяться в рамках його реалізації. Особлива увага приділяється компетентності і компетенції, дається їх визначення та характеристики. У статті наводяться ключові компетенції, якими мають володіти молоді європейці. Також надаються та уточнюються поняття “комунікативна компетентність” та “професійна компетентність”, розглядаються складові комунікативної компетенції, оскільки, згідно з сучасною концепцією навчання іноземних мов, пріоритетною метою процесу навчання є саме формування комунікативної компетенції. Комунікативна компетентність розглядається як одна із складових професіоналізму, яка включає в себе знання іноземної мови та високий рівень культури мови.
The article deals with the problem of formation of foreign language professional technical competence as the active integration processes in postindustrial society promote the active growth of international mobility of specialists. The ability to solve professional problems in situation of foreign language communication plays an important role in the activity of technical specialists. The article lights the question of competent approach in education, widens its notion and throws the light upon the questions connected with its realization. The special attention is paid to the competence. The article adduces the competences which young Europeans must have, analyses and makes more exact the notions “communicative competence” and “professional competence” and considers the constituents of the communicative competence since the prior aim of the educational process is the formation of the communicative competence.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24245
Appears in Collections:Випуск 122

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svirepchuk.pdf200.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.