DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 122 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24187
Title: Компетентнісний підхід та інноваційні технології професійної мистецької освіти у формуванні виконавських умінь та навичок майбутнього вчителя музики
Other Titles: Сompetence-based approach and innovative technology professional art education in tne development of performing skills of future teachers of music
Authors: Економова, О. С.
Keywords: комунікативна діяльність
професійна компетентність
інноваційна діяльність
інтеграція
інновація
готовність до професійного саморозвитку
інструментально-виконавська діяльність
міждисциплінарна взаємодія
communicative activity
professional competence
innovation acting
integration
innovation
instrumental and performance activities
ability to professional self-development
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Економова, О. С. Компетентнісний підхід та інноваційні технології професійної мистецької освіти у формуванні виконавських умінь та навичок майбутнього вчителя музики / О. С. Економова // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. СXХІІ (122). – С. 43-49.
Abstract: У статті розглянуто проблему самовдосконалення молодого вчителя в умовах підготовки його до інноваційної діяльності, висвітлено особливості формування музично- виконавських знань, умінь та навичок у процесі інтеграції дисциплін інструментального циклу. Порушено питання доцільності інтерактивної, інтегративної технології навчання. Метою статті є прагнення довести, що при створенні умов розвитку інноваційного потенціалу молодого вчителя особливу увагу у змісті методичних і технологічних впливів надається розвитку самоорганізації, самоосвіти, впровадженню інтегрованих методів у використанні індивідуально-професійного потенціалу вчителя музики. Визначаються підходи до навчального процесу, які є максимально сприятливими для інноваційної діяльності студента. Розглядається сутність готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки, висвітлено критерії та показники її сформованості, виокремлено кластери компетентностей як освітнього результату досліджуваного феномена. Проаналізовано різні підходи до визначення сутності та специфіки інструментально-виконавської діяльності, основні знання, уміння та навички, якими повинен володіти сучасний учитель музичного мистецтва.
In accordance with an aim and tasks of musical education her maintenance is base on principles of scientific character, integration, to unity of studies and education. Musical education is sent to allround development of music masters and valuable capture by them by all components of educational musical activity. One of the possible going near harmonization of development of student there are the integrated studies. In the article the problem of self-perfection of young music master is examined in the conditions of preparation of him to innovative activity. It analyzes approaches to the educational process,which are the most favorable for innovation activity of the student. Presents readiness of a future music teacher for professional self development in the process of instrumental performance training, highlights criteria and indicators for its formation, distinguishes clusters of competencies as educational result of investigated phenomenon.Analyzes different scientific approaches to determining the essence and specificity of instrumental performing activity,basic knowledge, skills and abilities that modern music teacher should have.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24187
Appears in Collections:Випуск 122

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekonomova.pdf186.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.