DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 65 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24136
Title: Інноваційна модель розвитку вітчизняної освіти
Authors: Падалка, О. С.
Keywords: вища освіта
професійне зростання
особистість
інтеграція
європейські стандарти
новітні інформаційні технології
глобалізація
higher education
professional growth
personality
integration
European standards
thelatest information technologies
globalization
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Падалка, О. С. Інноваційна модель розвитку вітчизняної освіти / О. С. Падалка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 65. – С. 123-128.
Abstract: У статті розглядається питання розбудови національної освіти в контексті інноваційного оновлення її змісту, аналізується сучасний стан розвитку освіти, обґрунтовуються напрями вдосконалення парадигми розвитку вищої освіти, поглиблення її зв'язку з практикою ринкових трансформацій, нормативної узгодженості із європейськими стандартами, здобутки та перспективи в умовах інтеграції до європейської освітньої системи. Реформування вітчизняної системи вищої освіти зумовлює конкретні зміни навчання в університеті на всіх рівнях: програми, змісту, форм, і технології навчання, організації контролю навчання. Сучасна стратегія перезавантаження нової парадигми розвитку освіти має забезпечити ефективну взаємодію функціонування системи неперервної освіти в умовах навчально-наукового комплексу – профільної, середньої і вищої професійної освіти, підготовку конкурентоспроможних фахівців європейського типу, бути інноватором нової філософії освітньої політики держави та отримати економічні та соціогуманітарні переваги в трансформаціях глобалізованого світу
The article deals with the question of the development of national education in the context of innovative updating of its content, analyzes the current state of development of education, justifies the directions of improvement of the paradigm of higher education development, deepens its link with the practice of market transformations, normative coherence with European standards, achievements and prospects in terms of integration. to the European educational system. The reform of the national system of higher education determines the specific changes in the studies at the university at all levels: the program, content, forms, and technology of teaching, organization of control of education. The modern strategy of re-launching the new paradigm of education development should ensure effective interaction of the functioning of the system of continuous education in the conditions of the educational-scientific complex - profile, secondary and higher vocational education, training of competitive European specialists, to be an innovator of a new philosophy of the educational policy of the state and to obtain economic and socio-humanitarian advantages in transformations of the globalized world.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24136
Appears in Collections:Випуск 65

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Padalka O. S..pdf196.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.