DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 59 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24114
Title: Деякі питання інтуїції і свідомості у вокальній педагогіці
Authors: Сиротюк, Т. А.
Keywords: інтуїція
свідомість
вокальна педагогіка
навчання студентів співу
підготовка вокалістів
intuition
consciousness
vocal pedagogics
studies of students of singing
preparation of vocalists
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Сиротюк, Т. А. Деякі питання інтуїції і свідомості у вокальній педагогіці / Т. А. Сиротюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 59. – С. 156-165.
Abstract: У статті йдеться про те, що свідомість, інтуїція і не усвідомлювані співаком автоматизовані дії своєрідно поєднуються в кожному способі дії на голосовий апарат. Педагог повинен усвідомлювати те, як їх використовувати для найбільш ефективного розвитку співака і його голосу. Інтуїтивне виникнення музичної думки, первинне об’єднання звуків у мелодійний хід відбувається не випадково, а в результаті наявних у нашій підсвідомості фіксованих установок, тобто вироблених попереднім музичним досвідом прийомів побудови мелодій, їх розвитку, тяжінь ладів тощо. Інтуїція композитора обов’язково працює у рамках підсвідомо існуючих установок – норм музичної мови, на якій він вихований. Навіть тоді, коли в інтуїтивну музичну діяльність, у підсвідомий розвиток музичних думок втручається свідомість, вона також не вільна у своєму виборі: як з’єднати музичні думки, як розвивати далі мелодійні ходи, як формувати частини твору, об’єднувати їх. Вона працює знову-таки в тісному зв’язку з музичним слухом, який сформований на певних нормах. Інакше кажучи, свідоме поєднання музичних думок в єдину композицію здійснюється у певних межах, які встановлює музично-слухове мислення автора, виховане попереднім досвідом.
In the article the question is that consciousness, intuition and automated actions not realized by a singer originally combine in every method of operating on a vocal vehicle. A teacher must realize that, how to use them for the most effective development of singer and his voice. The intuitional origin of musical idea, primary association of sounds, in melodious motion takes place not by, but as a result of the present in our subconsciousness fixed options chance, id est mine-out previous musical experience of receptions of construction of melodies, their development, gravitations of line-ups and others like that. Intuition of composer necessarily works within the framework subconsciously existent options - norms of musical language which he is educated on. Even then, when in intuitional musical activity, consciousness interferes in subconscious development of musical ideas, she also not free in the choice: how to connect musical ideas, how to develop melodious motions farther, how to form parts of work, unite them. She works again in close connection with an ear for music, which is formed on certain norms. In other words, conscious combination of musical ideas in only composition is carried out in certain limits, which are set by musical and auditory thought of author, educated by previous experience.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24114
Appears in Collections:Випуск 59

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syrotiuk T. A.pdf201.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.