DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 65 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24049
Title: Наративний підхід в історико-педагогічному дослідженні
Authors: Воровка, М. І.
Keywords: історіографічні джерела
історіографія історико-педагогічного дослідження
історичний наратив
наративний підхід
історико-педагогічний наратив
historiographic sources
historiography of historical and pedagogical research
historical narrative
narrative approach
historical and pedagogical narrative
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Воровка, М. І. Наративний підхід в історико-педагогічному дослідженні / М. І. Воровка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 65. – С. 17-23.
Abstract: У статті йдеться про історіографічні джерела, історіографію історико-педагогічного дослідження та історичний наратив. Розглянуто контекстуальність як якісну характеристику історико-педагогічного наративу, наративний підхід та об’єктивність історичного знання, імплементацію наративного підходу в історико-педагогічному дослідженні. Доведено, що, на відміну від джерелознавчого аналізу, предметом якого є «свідки часу» – джерела, які належать до розглядуваного періоду, історіографічний досліджує історичні наративи, які містять авторську інтерпретацію історико-педагогічних подій. Це змушує зосереджуватися на тому, як та у яких умовах досліджувалися ці події, які саме та яким чином різноманітні соціокультурні, політико-економічні, історико-педагогічні та інші фактори могли позначитися на поглядах і переконаннях ученого – це все стає суттєвим для висновку про закладені у нарації сенси.
The article deals with historiographic sources, historiography of historical and pedagogical research and historical narrative. Contextuality as a qualitative characteristic of historical and pedagogical narrative is considered; narrative approach and objectivity of historical knowledge, implementation of the narrative approach to historical and pedagogical research are observed. It is proved that unlike source analysis whose subject is determined like «witnesses of time», the sources related to the investigated period, the historiographical one observes historical narratives that contain the author’s interpretation of historical and pedagogical events. It puts emphasis on how these events were investigated under certain conditions, what way the various social and cultural, political, economic, historical, pedagogical, and other factors could influence the views and beliefs of an scientist – all these points lead to the conclusion about the importance of a narrative.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24049
Appears in Collections:Випуск 65

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vorovka M. I..pdf216.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.