DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 59 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24035
Title: Міжпредметні зв’язки в системі навчання фізики: їх роль, завдання і форми
Authors: Бенедисюк, М. М.
Keywords: навчання фізики
міжпредметні зв’язки
система навчання фізики
роль
завдання і форми міжпредметних зв’язків
teaching to physics
intersubject connections
departmental to physics teaching
role
task and forms of intersubject connections
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Бенедисюк, М. М. Міжпредметні зв’язки в системі навчання фізики : їх роль, завдання і форми / М. М. Бенедисюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 59. – С. 9-14.
Abstract: Міжпредметні зв’язки розглядаються як один із способів організації пізнавальної діяльності учнів в системі розвиваючого навчання. Звідси легко побачити відмінність між міжпредметними зв’язками в традиційному навчанні, де керування здійснюється лише зовнішньою діяльністю учнів, і в умовах розвиваючого навчання, де з’являється можливість керування розумовими процесами, що завжди пов’язані з виходом за межі формальних знань. У зв’язку з цим кожному вчителю необхідно у своїй практичній роботі вишукувати найбільш ефективні способи реалізації міжпредметних зв’язків, пам’ятаючи про те, що успіх у здійсненні міжпредметних зв’язків, забезпечення їх позитивного впливу на якість знань учнів, на розвиток у них діалектичного методу мислення, формування наукового світогляду і цілісної картини світу буде досягнутий тільки при комплексному розв’язанні проблеми реалізації на практиці принципу міжпредметних зв’язків.
Intersubject connections are examined as one of methods of organization of cognitive activity of students in the developing departmental teaching. From here easily to see a difference between intersubject connections in the traditional teaching, where a management is carried out only by external activity of students, and in the conditions of the developing teaching, where possibility appears management mental processes which are always related to the output outside formal knowledge. In this connection every teacher must in the practical work discover the most effective methods of realization of intersubject connections, remembering that success is in realization of intersubject connections, providing of their positive influence on quality of knowledge of students, on development for them dialectical method of thought, formings of scientific world view and integral picture of the world will be attained only at the complex decision of problem of realization in practice of principle of intersubject connections.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24035
Appears in Collections:Випуск 59

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bеnеdysyuk М. М.pdf159.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.