DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 64 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24030
Title: Організаційно-педагогічні умови формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців з обліку й оподаткування у процесі професійної підготовки
Authors: Шевченко, В. М.
Keywords: інформаційно-аналітична компетентність
фахівець з обліку й оподаткування
організаційно-педагогічні умови
информационно-аналитическая компетентность
специалист по учету и налогообложению
организационно-педагогические условия
information-analytical competence
specialist in accounting and taxation
organizational-pedagogical terms
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шевченко, В. М. Організаційно-педагогічні умови формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців з обліку й оподаткування у процесі професійної підготовки / В. М. Шевченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 208-213.
Abstract: У статті проаналізовано та розкрито сутність поняття "організаційно-педагогічні умови". Досліджено зовнішні і внутрішні чинники, які забезпечують високу результативність формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців з обліку й оподаткування у процесі професійної підготовки. Проведений аналіз довів, що інноваційний розвиток суспільства вимагає активного впровадження й ефективного використання сучасних технологій у навчально-виховному процесі. Наголошується, що на результативність цього процесу значно вливає активізація мислення майбутніх фахівців і спрямування їх на пошук нових способів вирішення завдань. Підкреслюється, що значний вплив на формування інформаційно-аналітичної компетентності мають і особистісні риси здобувача, його пізнавальні можливості, здібності, рівень знань, мотивація тощо. Визначено організаційно-педагогічні умови, реалізація яких має на меті забезпечення організаційно-педагогічного супроводу формування зазначеної компетентності.
В статье проанализировано и раскрыто сущность понятия "организационно-педагогические условия". Исследовано внешние и внутренние факторы, которые обеспечивают высокую результативность формирования информационно-аналитической компетентности будущих специалистов по учету и налогообложению в процессе профессиональной подготовки. Проведенный анализ показал, что инновационное развитие общества нуждается в активном внедрении и эффективном использовании современных технологий в учебно-воспитательном процессе. Отмечается, что на результативность данного процесса значительно влияет активизация мышления будущих специалистов и направленность их на поиск новых способов решения задач. Подчеркивается, что значительное влияние на формирование информационно-аналитической компетентности имеют и личностные черты будущего специалиста, его познавательные возможности, способности, уровень знаний, мотивация. Определены организационно-педагогические условия, реализация которых имеет целью обеспечение организационно-педагогического сопровождения формирования указанной компетентности.
The essence of the concept "organizational-pedagogical conditions" is analyzed and disclosed in the article. It is investigated external and internal factors which provide high effectiveness of formation of information and analytical competence of future specialists in account and the taxation in the course of vocational training. The analysis showed that the innovative development of society needs active implementation and effective use of modern technologies in the teaching-educational process. It is noted that the effectiveness of this process is significantly influenced by the activation of the thinking of future specialists and their focus on finding new ways of solving problems. It is emphasized that the personality traits of the future specialist, his cognitive abilities, level of knowledge, motivation, also have a significant influence on the formation of information and analytical competence. Organizational-pedagogical conditions are determined, the implementation of which is aimed at providing organizational-pedagogical support for the formation of this competence.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24030
Appears in Collections:Випуск 64

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevchenko_V._М..pdf225.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.