DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 64 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24029
Title: Принцип науковості університетської освіти і його реалізація в контексті сучасного реформування німецьких університетів
Authors: Черкашин, С. В.
Keywords: освітній процес
принцип предметності і науковості освіти
напівосвіта
освітні послуги
унікальний освітній продукт
науковий світогляд
ключові кваліфікації
соціальні компетенції
образовательный процесс
принцип предметности и научности образования
образовательные услуги
полу-образование
уникальный образовательный продукт
научный кругозор
ключевые компетенции
социальные компетенции
educational process
principle of objectivity and scientific education
unique educational product
semi-education
educational services
scientific outlook
key qualifications
social competencies
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Черкашин, С. В. Принцип науковості університетської освіти і його реалізація в контексті сучасного реформування німецьких університетів / С. В. Черкашин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 203-207.
Abstract: У статті зазначено, що процес навчання в німецьких університетах все більше орієнтується на актуальні потреби ринку робочої сили. Підготовка молодих фахівців зводиться до набуття знань, навичок і умінь, необхідних для досягнення молодими професіоналами успіху на ринку робочої сили. Наявність у випускників компетенції, яка отримала найменування "employability", не гарантує отримання престижної роботи. Німецькі роботодавці вимагають від молодих професіоналів наявності у них певного наукового кругозору, досвіду практичної роботи і необхідних особистісних якостей. В основі цих якостей лежать компетенції, засновані на наукових спеціальних знаннях. Їх відсутність є результатом отриманої молодими фахівцями неповноцінної освіти, тобто напівосвіти, яка згубна не тільки для кар’єри фахівця, але і для самого суспільства. Автор зазначає, що актуальна концепція професійної підготовки молодих фахівців не сприяє формуванню у них наукового критичного розуміння "світу", оскільки їх повсякденний розум у поєднанні з достатнім рівнем освіти виявляється наївним або часто навіть релігійним.
По утверждению автора, процесс обучения в немецких вузах всё больше ориентируется на актуальные потребности рынка рабочей силы. Подготовка молодых специалистов сводится к приобретению знаний, навыков и умений, необходимых для достижения молодыми профессионалами успеха на рынке рабочей силы. Наличие у выпускников компетенции, которая получила наименование "employability", не гарантирует получения престижной работы. Работодатели требуют наличия у молодых профессионалов определённого научного кругозора, опыта практической работы и наличия необходимых личностных качеств. В основе этих качеств лежат компетенции, основанные на научных специальных знаниях. Их отсутствие является результатом полученного молодыми специалистами неполноценного образования, т. е. полу-образования, которое губительно не только для карьеры специалиста, но и для самого общества. Автор отмечает, что актуальная концепция профессиональной подготовки молодых специалистов не способствует формированию у них научного критического понимания "мира", поскольку их повседневный ум в сочетании с достаточным уровнем образования оказывается наивным или часто даже религиозным.
The process of training in German universities is increasingly characterized by the actual needs of the labor market. The training of young specialists is reduced to the acquisition of knowledge, skills and abilities, useful for the achievement by young professionals of success in the labor market. The presence of graduate’s competence, which received the name "employability", does not guarantee the receipt of prestigious work. Employers require young professionals to have a certain scientific horizon, practical work experience and the presence of necessary personal qualities. These qualities are based on competences based on scientific special knowledge. Their absence is the result of inferior education received by young specialists; semi-education, which is disastrous not only for the career of a specialist, but also for society itself.The author notes that the actual concept of professional training of young professionals does not contribute to the formation of their scientific critical understanding of "peace", since their everyday mind, coupled with a sufficient level of education, is naive or often religious.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24029
Appears in Collections:Випуск 64

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tcherkashyn_S._V..pdf211.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.