DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 64 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24017
Title: Тьютор як суб’єкт морального виховання студентської молоді
Authors: Подпльота, С. В.
Keywords: моральне виховання
тьютор
індивідуалізація
суб’єкт-суб’єктні відносини
моральні цінності
нравственное воспитание
индивидуализация
субъект-субъектные отношения
нравственные ценности
moral education
tutor
individualization
subject-to-subject relation
moral values
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Подпльота, С. В. Тьютор як суб’єкт морального виховання студентської молоді / С. В. Подпльота // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 170-175.
Abstract: У статті розкрито значення проблеми морального виховання для сучасного суспільства. Вирішити завдання формування системи моральних цінностей студентської молоді пропонується шляхом використання тьюторської виховної системи. Тьюторська виховна система – це комплекс форм, засобів, методів і принципів, що стимулюють моральний розвиток студента – майбутнього спеціаліста. Суб’єктність як сформованість життєвої позиції тьютора та складова частина цілі виховання передбачає наявність у тьютора моральних ідеалів і цінностей та проявляється як мотивований та усвідомлений вплив тьютора на сферу ідеалів і цінностей окремого студента або групи. Акцентується увага на тому, що суб’єкт-суб’єктна взаємодія тьютора і тьюторанта вимагає високого рівня загальної культури тьютора, безперервної освіти, активності у розвитку професійних умінь. Лише коли тьютор сам є зразковим носієм моральних законів, духовно-моральна сфера буде сприйнята підопічними як гідна.
В статье раскрыто значение проблемы нравственного воспитания для современного общества. Решить задачу формирования системы нравственных ценностей студенческой молодежи предлагается путем использования тьюторской воспитательной системы. Тьюторская воспитательная система – это комплекс форм, средств, методов и принципов, стимулирующих нравственное развитие студента – будущего специалиста. Субъектность как сформированность жизненной позиции тьютора и составная часть цели воспитания предполагает наличие у тьютора нравственных идеалов и ценностей и проявляется как мотивированное и осознанное влияние тьютора на сферу идеалов и ценностей отдельного студента или группы. Акцентируется внимание на том, что субъект-субъектное взаимодействие тьютора и тьюторанта требует высокого уровня общей культуры тьютора, непрерывного образования, активности в развитии профессиональных умений. Только когда тьютор сам является образцовым носителем нравственных законов, духовно-нравственная сфера будет воспринята подопечными как достойная.
The article highlights the importance of moral education in modern society. Solving the problem of forming a system of moral values in students is offered through the implementation of a tutorial system of education. A tutorial system of education is a complex of forms, means, methods and principles that stimulate the students moral development as future specialists. Subjectivity as the formation of the tutor’s life position and the integral part of education involves the presence of moral ideals and values in tutor and manifests itself as a motivated and conscious tutor’s influence on the sphere of ideals and values of a particular student or group. The emphasis is on the fact that the subject-to-subject relation between tutor and student requires a high level of tutor’s culture, lifelong learning and development of professional skills. Only when the tutor is the sample of moral laws, the spiritual and moral sphere will be perceived by students as noteworthy.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24017
Appears in Collections:Випуск 64

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podpliota_S._V..pdf217.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.