DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 64 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24015
Title: Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх сімейних лікарів під час викладання української мови
Authors: Орду, К. С.
Keywords: інформаційна компетентність
комунікаційна компетентність
професійне навчання
фахова підготовка
методика викладання
інтерактивні методи навчання
информационная компетентность
коммуникативная компетентность
профессиональное обучение
профессиональная подготовка
методика преподавания
интерактивные методы обучения
information competence
communicative competence
vocational training
teaching methods
interactive teaching methods
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Орду, К. С. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх сімейних лікарів під час викладання української мови / К. С. Орду // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 162-166.
Abstract: У статті порушено проблему формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх лікарів сімейної медицини. З’ясовується її значення в професійному становленні студентів-медиків, розглядаються шляхи вдосконалення начального процесу з метою підвищення рівня інформаційно-комунікативної компетентності. Акцент зроблено на гуманітарному складнику профільної підготовки. Стверджується, що технологія формування інформаційно-комунікаційної компетентності базується на комбінуванні традиційних та інноваційних методів навчання. Зазначається, що технологія презентації є найрезультативнішою у підготовці майбутніх сімейних лікарів.
В статье затронута проблема формирования информационно-коммуникационной компетентности будущих врачей семейной медицины. Выясняется ее значение в профессиональном становлении студентов-медиков, рассматриваются пути совершенствования учебного процесса с целью повышения уровня информационно-коммуникативной компетентности. Акцент сделан на гуманитарной составляющей профильной подготовки. Утверждается, что технология формирования информационно-коммуникативной компетентности базируется на комбинировании традиционных и инновационных методов обучения. Отмечается, что технология презентации является самой результативной в подготовке будущих семейных врачей.
The article touches upon the problem of formation of information and communication competence of future family medicine doctors. Its importance in the professional development of medical students is clarified, ways of improving the educational process are examined with the aim of raising the level of information and communication competence. The emphasis is on the humanitarian component of the profile training. It is asserted that the technology of formation of information and communication competence is based on combining traditional and innovative teaching methods. It is noted that the technology of presentation is the most effective in the preparation of future family doctors.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24015
Appears in Collections:Випуск 64

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ordu_K._S..pdf202.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.