DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 64 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24014
Title: Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах інноваційного освітнього середовища
Authors: Олешко, П. С.
Keywords: інноваційне освітнє середовище
керівник закладу освіти
менеджмент
післядипломна освіта
професійна компетентність
управління освітою
инновационная образовательная среда
руководитель учебного заведения
последипломное образование
профессиональная компетентность
управление образованием
innovative educational environment
educational establishment leader
management
post-graduate education
professional competence
educational management
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Олешко, П. С. Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах інноваційного освітнього середовища / П. С. Олешко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 156-162.
Abstract: У статті розкрито особливості формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах інноваційного освітнього середовища післядипломної освіти. Відзначається, що професійна компетентність керівника в сучасній освіті є зумовлюючим фактором забезпечення якості освіти в Україні; зміна змісту, принципів, напрямів, завдань і засобів освіти визначають зміну напрямів професійної діяльності і структури управлінської компетентності керівника освітнього закладу. Показано, що професійна компетентність керівника структурно складається з управлінських, педагогічних, комунікативних, діагностичних і дослідницьких компонентів діяльності, визначається рівнем сформованості професійних знань і умінь, ступенем розвитку професійно значущих особистісних якостей, необхідних для оптимальної реалізації управлінських функцій; вона інтегрує знання, практичні вміння, навички, професійно-особистісні цінності і якості, які забезпечують кваліфіковане управління навчальним закладом.
В статье раскрыты особенности формирования профессиональной компетентности руководителя учебного заведения в условиях инновационной образовательной среды последипломного образования. Отмечается, что профессиональная компетентность руководителя в современном образовании является обусловливающим фактором обеспечения качества образования в Украине; изменение содержания, принципов, направлений, задач и средств образования определяют изменение профессиональной деятельности и структуры управленческой компетентности руководителя образовательного учреждения. Показано, что профессиональная компетентность руководителя структурно состоит из управленческих, педагогических, коммуникативных, диагностических и исследовательских компонентов деятельности, определяется уровнем сформированности профессиональных знаний и умений, степенью развития профессионально значимых личностных качеств, необходимых для реализации управленческих функций; она интегрирует знания, практические умения, навыки, личностные ценности и качества, обеспечивающие квалифицированное управление учебным заведением.
The article reveals the peculiarities of forming of professional competence of the head of the educational establishment in conditions of innovative educational environment of postgraduate education. It is noted that the professional competence of the head in modern education is a determining factor in ensuring the quality of education in Ukraine; changes in the content, principles, directions, tasks and means of education determine the change in the direction of professional activity and structure of managerial competence of the head of an educational institution. It is shown that the professional competence of the manager is structurally composed of managerial, pedagogical, communicative, diagnostic and research components of activity, determined by the level of formation of professional knowledge and skills, the degree of development of professionally meaningful personal qualities necessary for optimal management functions; it integrates knowledge, practical skills, skills, professional and personal values and qualities that provide skilled management of an educational institution.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24014
Appears in Collections:Випуск 64

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oleshko_P._S..pdf273.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.