DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 63 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23998
Title: Про засоби навчання у підготовці майбутніх фахівців з охорони праці
Authors: Шароватова, О. П.
Морозов, А. І.
Малько, О. Д.
Цимбал, Б. М.
Keywords: підготовка фахівців з охорони праці
засоби навчання
натуральні об’єкти
виїзні заняття
спеціалізовані аудиторії
об’ємні та друковані наочні посібники
фотографії
динамічні таблиці
умовні графічні зображення
комп’ютерна техніка
training of labor protection specialists
means of training
natural objects
fieldtrips
specialized audiences
voluminous and printed visual aids
photographs
dynamic tables
conditional graphic images
computer equipment
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Про засоби навчання у підготовці майбутніх фахівців з охорони праці / О. П. Шароватова, А. І. Морозова, О. Д. Малько, Б. М. Цимбал // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 63. – С. 200-204.
Abstract: У статті висвітлені деякі особливості навчального процесу у підготовці майбутніх фахівців з охорони праці. Актуалізовано питання ефективності донесення необхідної інформації з питань загальної та виробничої безпеки, особливостей професійної діяльності фахівців з охорони праці у процесі їх фахової підготовки. Розкрито комплекс засобів навчання під час викладання фахових дисциплін у процесі теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців з охорони праці на прикладі діяльності підрозділів Національного університету цивільного захисту України. Деталізовано особливості організації виїзних занять на підприємства регіону та занять із залученням фахівців практичної та управлінської сфер, використання у навчальному процесі спеціалізованих аудиторій і лабораторій. Наголошено, що організація роботи з будь-яким видом засобів навчання вимагає належної підготовки, знання прийомів їх використання
The article highlights some peculiarities of the educational process in the training of future specialists in labor protection. The issue of the effectiveness of the delivery of the necessary information on the issues of general and industrial safety, the peculiarities of the professional activity of labor protection specialists in the process of their professional training is actualized. A set of teaching aids in the teaching of special disciplines in the process of theoretical and practical training of future specialists in labor protection on the example of units of the National University of Civil Protection of Ukraine is disclosed. Details of the organization of field classes for enterprises of the region and classes with the involvement of specialists in the practical and managerial spheres, use in the educational process of specialized audiences and laboratories are detailed. It is noted that the organization of work with any kind of training means requires proper preparation, knowledge of the methods of using them.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23998
Appears in Collections:Випуск 63

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sharovatova O. P., Morozov A. I., Malko O. D., Tsymbal B. M..pdf197.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.