DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 63 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23995
Title: Структурно-системний аналіз досвіду України у визначенні ключових компетентностей
Authors: Толочко, С. В.
Keywords: ключові компетентності
введення європейських стандартів і принципів
компетенізація освіти
цифровізація освітніх процесів
key competences
introduction of European standards and principles
competization of education
digitalization of educational processes
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Толочко, С. В. Структурно-системний аналіз досвіду України у визначенні ключових компетентностей / С. В. Толочко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 63. – С. 186-192.
Abstract: У статті проаналізовано чинні нормативно-правові документи і нормативні документи Міністерства освіти і науки України. Здійснено структурно-системний аналіз досвіду України у визначенні ключових компетентностей для імплементації світової практики та практики країн Європейського Союзу в освітній процес вітчизняних закладів освіти. Порівняльний аналіз ключових компетентностей, визначених Законом України “Про освіту” та “Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”, підтвердив майже повну їхню ідентичність, що підкреслює послідовність і наступність цих документів у сучасних умовах ре- формування системи освіти в Україні. У зв’язку з упровадженням цифрових технологій особливого значення набуває формування інформаційно-цифрової компетентності громадян. Проведене дослідження дає підстави стверджувати про цілеспрямований поступ вітчизняної освіти до європейських і міжнародних стандартів та практику визначення ключових компетентностей.
The article analyzes the current normative legal documents and normative documents of the Ministry of Education and Science of Ukraine. The research provides grounds for confirming purposeful progress of the national education to European and international standards and practice of determining key competencies. Comparative analysis of key competencies defined by the Law of Ukraine “On Education” and “The Concept of Implementing the State Policy in the Field of Reforming General Secondary Education” New Ukrainian School “confirmed their almost complete identity, which emphasizes the consistency and continuity of these documents in the current conditions of reforming the education system in Ukraine. In connection with the introduction of digital technologies, the formation of information and digital competence of citizens is of particular importance. The conducted research gives grounds to assert about the purposeful promotion of the domestic education to the European and international standards and practice of determining key competencies.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23995
Appears in Collections:Випуск 63

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tolochko S. V..pdf289.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.