DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 64 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23988
Title: Ціннісні засади діяльності інноваційних навчальних закладів: результати дослідження
Authors: Левківська, К. В.
Keywords: емпіричне дослідження
цінності
ціннісні засади
аксіологічна сфера
інновації
інноваційні навчальні заклади
організація дослідження
методи дослідження
эмпирическое исследование
ценности
ценностные основания
аксиологическая сфера
инновации
инновационные учебные заведения
организация исследования
методы исследования
empirical research
values
value principles
axiological sphere
innovations
innovative educational institutions
organization of research
research methods
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Левківська, К. В. Ціннісні засади діяльності інноваційних навчальних закладів : результати дослідження / К. В. Левківська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 132-136.
Abstract: У статті представлено результати емпіричного дослідження актуального стану аксіологічної сфери інноваційного навчального закладу на рівні педагогічних і учнівських колективів. На рівні педагогічних працівників висвітлено кількісні та якісні результати оцінювання педагогами цінностей із позиції їх поширеності у суспільстві, сфері освіти загалом і конкретних навчальних закладів; визначено ступінь узгодженості цінностей на різних рівнях освітнього простору, а також ступінь їх реалізації у навчально-виховному процесі освітніх установ; встановлено основні тенденції формування ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів, рівень реалізованості сучасних теоретичних педагогічних підходів у освітній процес інноваційних навчальних закладів як детермінант формування цінностей. На рівні учнівської молоді охарактеризовано тенденції формування цінностей старшокласників як результату діяльності інноваційного навчального закладу за двома стандартизованими психодіагностичними методиками – "Методикою для визначення типу спрямованості особистості" (Т. Данилова) для діагностики структури спрямованості особистості, виявлення ступеню представленості в ній гуманістичної складової частини і "Методикою вивчення зміни ціннісних орієнтацій" (Л. Д. Столяренко), побудованою на класифікації цінностей М. Рокича, яка дозволяє визначити тенденції змін, що відбуваються в мотиваційній сфері досліджуваних.
В статье представлены результаты эмпирического исследования актуального состояния аксиологической сферы инновационного учебного заведения на уровне педагогических и ученических коллективов. На уровне педагогических работников освещены количественные и качественные результаты оценивания педагогами ценностей с позиции их распространенности в обществе, сфере образования в целом и конкретных учебных заведений; установлены основные тенденции формирования ценностных основ деятельности инновационных учебных заведений, уровень реализуемости современных теоретических педагогических подходов в образовательный процесс инновационных учебных заведений как детерминант формирования ценностей. На уровне учащейся молодежи охарактеризованы тенденции формирования ценностей старшеклассников как результата деятельности инновационного учебного заведения по двум стандартизированным психодиагностическим методикам – "Методике для определения типа направленности личности" (Т. Данилова) для диагностики структуры направленности личности, выявления степени представленности в ней гуманистической составляющей и "Методике изучения изменения ценностных ориентаций" (Л. Д. Столяренко), построенной на классификации ценностей М. Рокича, которая позволяет определить тенденции изменений, происходящих в мотивационной сфере испытуемых.
The article presents the results of an empirical study of the current state of axiological sphere in the innovative educational institution at the level of pedagogical and student groups. At the level of pedagogical workers, the study highlights quantitative and qualitative results of teachers’ evaluation of values from the point of view of their prevalence in the society, the sphere of education in general and specific educational institutions; the degree of coherence of values at different levels of educational space is determined, as well as the degree of their implementation in the educational process of educational institutions; the study sets basic tendencies of formation of the value basis of activity in innovative educational establishments; it describes the level of implementation of modern theoretical pedagogical approaches in the educational process of innovative educational institutions as determinants of values formation. At the level of students, the study characterizes tendencies of value formation in senior students’ group as a result of activity of innovative educational institution according two standardized psychodiagnostic methods – "Methodology for determining the type of personality orientation" (T. Danilova) for the diagnosis of the direction of the personality and the identification of the degree of representation of humanistic component in it and "Method of studying the change of value orientations" (L. D. Stolyarenko), based on the classification of values M. Rockich, which allows to determine the trends of changes occurring in the motivational field of the studied.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23988
Appears in Collections:Випуск 64

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Levkovskaja_K._V..pdf203.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.