DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 63 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23982
Title: Шляхи формування професійної компетентності майбутніх молодших спеціалістів із комп’ютерної інженерії
Authors: Стрюк, К. М.
Keywords: професійна компетентність
комп’ютерна інженерія
міждисциплінарні зв’язки
інтеграція
професійно орієнтовані завдання
молодші спеціалісти
professional competence
computer engineering
interdisciplinary connections
integration
professionally oriented tasks
junior specialists
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Стрюк, К. М. Шляхи формування професійної компетентності майбутніх молодших спеціалістів із комп’ютерної інженерії / К. М. Стрюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 63. – С. 173-177.
Abstract: У статті визначено і обґрунтовано педагогічні умови, створення яких у вищих навчальних закладах І−ІІ рівнів акредитації сприятиме формуванню професійної компетентності майбутніх молодших спеціалістів із комп’ютерної інженерії. Визначено зміст поняття “професійна компетентність майбутнього фахівця з комп’ютерної інженерії”, інтегральну характеристику особистості майбутнього фахівця, яка поєднує наявність знань, вмінь та навичок у галу- зі інформатики та обчислювальної техніки та професійно важливих якостей, які забезпечують ефективне виконання ним професійної діяльності з обслуговування комп’ютерних систем і мереж. Виокремлено і розглянуто такі шляхи формування професійної компетентності, як забезпечення міждисциплінар- них зв’язків шляхом інтеграції змісту дисциплін професійної та практичної підготовки та розробки і використання в освітньому процесі системи професійно орієнтованих завдань різного рівня складності. Розкрито зміст і особливості кожного з напрямів формування професійної компетентності майбутніх молодших спеціалістів із комп’ютерної ін- женерії.
The article defines and substantiates the pedagogical conditions, the creation of which in higher educational institutions of the I−II levels of accreditation will contribute to the formation of professional competence of the future junior specialists in computer engineering. The content of the concept “professional competence of the future specialist in computer engineering” is defined, the integral characteristic of the person of the future specialist, which combines the knowledge, skills and abilities in the field of Computer Science and Computer Technology and professionally important qualities that ensure the effective performance of his/her professional maintenance of the computer systems and networks. The following ways of forming professional competence, such as the providing of the interdisciplinary connections by integrating the content of the disciplines of the professional and practical training, and the development and use of professionally oriented tasks of different levels of complexity in the educational process are identified and considered. The content and features of each of the directions of forming professional competence of the future junior specialists in computer engineering are revealed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23982
Appears in Collections:Випуск 63

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stryuk K. M..pdf199.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.