DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 64 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23979
Title: Тестування як форма перевірки знань студентів під час вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах
Authors: Кожем’яко, Н. В.
Keywords: тест
тестування
лінгводидактичний тест
валідність тесту
надійність тесту
вихідне і поточне тестування
підсумковий тестовий контроль
тестирование
лингводидактический тест
валидность теста
надежность теста
исходное и текущее тестирование
итоговый тестовый контроль
test
testing
lingvodidactic test
validity of test
test reliability
initial and current testing
final test control
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кожем’яко, Н. В. Тестування як форма перевірки знань студентів під час вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах / Н. В. Кожем’яко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 112-115.
Abstract: Тестування залишається ефективним засобом організації контролю формування іншомовної комунікативної компетенції студентів закладів вищої освіти. Цікавість до тестування пояснюється тим, що воно значно підвищує ефективність навчального процесу, оптимально сприяє самостійності роботи кожного студента, а також є одним із засобів індивідуалізації в навчальному процесі. Тестування – це один із найсучасніших та найпоширеніших засобів перевірки знань іноземної мови в процесі навчання, а також водночас є навчальною справою і засобом контролю. Такий метод оцінювання знань студентів ефективний під час викладання іноземної мови. Сьогодні тести постійно вдосконалюються. Тест має склад, цілісність і структуру. Він складається із завдань, правил їх застосування, оцінок за виконання кожного завдання, рекомендацій з інтерпретації тестових результатів. Цілісність тесту означає взаємозв’язок завдань, їх приналежність загальному вимірюваному чиннику. Кожне завдання тесту виконує відведену йому роль, тому жодне з них не може бути вилучене з тесту без втрати якості виміру. Тестування дозволяє швидше зрозуміти, як краще працювати зі студентом, допомагає викладачу скорегувати курс навчання, а також є формою контролю та діагностики знань студентів.
Тестирование остается эффективным средством организации контроля формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов высших учебных заведений. Интерес к тестированию объясняется тем, что оно значительно повышает эффективность учебного процесса, оптимально способствует самостоятельности работы каждого студента, а также является одним из средств индивидуализации в учебном процессе.Тестирование – это один из самых современных и самых распространенных способов проверки знаний иностранного языка в процессе обучения, одновременно оно является и учебой, и средством контроля. Такой метод оценки знаний студентов является эффективным при преподавании иностранного языка. Сегодня тесты постоянно совершенствуются. Тест имеет состав, целостность и структуру. Он состоит из задач, правил их применения, оценок за выполнение каждого задания, рекомендаций по интерпретации тестовых результатов. Целостность теста означает взаимосвязь задач, их принадлежность общему измеряемому фактору. Каждое задание теста выполняет отведенную ему роль, поэтому ни одно из них не может быть изъято из теста без потери качества измерения. Тестирование позволяет быстрее понять, как лучше работать со студентом, помогает преподавателю скорректировать курс обучения, а также выступает формой контроля и диагностики знаний студентов.
Testing remains an effective means of organizing control over the formation of foreign communication skills of students of higher education institutions. The interest in testing is explained by the fact that it significantly increases the efficiency of the educational process, optimally contributes to the complete independence of the work of each student, and is also one of the means of individualization in the educational process. Testing is one of the most up-to-date and most widely used means of testing foreign language knowledge in the learning process, as well as being both an educational affair and a means of control. This method of assessing student knowledge is effective when teaching a foreign language. Today tests are constantly improving. The test has the composition, integrity and structure. It consists of tasks, rules for their application, grades for each task, and recommendations for the interpretation of test results. The integrity of the test means the relationship of tasks, their affiliation with the overall measurable factor. Each test task performs its assigned role and therefore none of them can be extracted from the test without loss of quality of the measurement. Testing allows you to quickly understand how to better work with the student, helping the teacher to adjust the course, as well as a form of control and diagnosis of student knowledge.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23979
Appears in Collections:Випуск 64

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozhemiako_N._V..pdf197.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.