DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 129 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23975
Title: Актуальні напрямки еволюції фешн-освіти в Україні
Other Titles: The current trends of fashion education evolution in Ukraine
Authors: Мельник, М. Т.
Keywords: дизайн
освіта
мода
викладач
навчання
наставництво
фешн-освіта
design
education
fashion
teacher
teaching
mentoring
fashion education
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Мельник, М. Т. Актуальні напрямки еволюції фешн-освіти в Україні / М. Т. Мельник // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. СXХІХ (129). – С. 107-114.
Abstract: У статті розглядаються проблеми й перспективи навчання фахівців для індустрії моди в час інформаційно-комунікативних перетворень початку ХХІ ст. Аналізується стан наукового осмислення проблеми, визначаються напрямки змін, необхідних в освітніх процесах спеціалізованих українських вузів крізь призму професійної практики та передового закордонного досвіду дизайн-педагогіки. Дослідження висвітлює потребу в переосмисленні існуючої освітньої парадигми у зв’язку із суттєвими зрушеннями у професійній дизайнерській діяльності та зміною ставлення суспільства до моди загалом та фешн-дизайну зокрема. На основі аналізу тенденцій сучасного дизайну, моди, освіти, практики наставництва і підготовки студентів до професійного середовища, визначаються найбільш актуальні напрямки наближення вітчизняної дизайн-освіти до вимог сучасної світової системи моди. Робиться наголос на зміні ролі викладача та методики викладання матеріалу в умовах переважання цифрових носіїв інформації, масового поширення Інтернету та бурхливого розвитку інновацій дизайн-проектування.
The article reviews the main problems and prospects of training professionals for the fashion industry in the changine times of XXI century information communications. Author defined the state of scientific understanding of problematic areas of education in specialized Ukrainian universities through the prism of professional practice and advanced foreign experience of fashion design pedagogy. The study highlights the need for rethinking the existing educational paradigm due to significant changes in the professional design and changes in society’s attitude to fashion in general and fashion design in particular. Based on the trends of contemporary design, fashion, education, practice, mentoring and preparing students for a professional environment, the article determined the most relevant areas of approximation of national design education with the requirements of the modern world fashion system. Author focuses on the changing role of the teacher and teaching methods in the prevalence of digital media, mass distribution of the Internet and the rapid development of innovations for fashion designing.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23975
Appears in Collections:Випуск 129

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melnyk.pdf461.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.