DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 64 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23950
Title: Навчальний матеріал для взаємопов’язаного формування в майбутніх інженерів сфери комп’ютерних технологій англомовної компетентності в читанні та говорінні
Authors: Добровольська, Н. Л.
Keywords: матеріал
взаємопов’язаний
компетентність
читання
говоріння
комп’ютерний
англомовний
терміни
зміст
материал
взаимосвязанный
компетентность
чтение
говорение
компьютерный
англоязычный
термины
содержание
material
interconnected
competence
reading
speaking
computer
English language
terms
content
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Добровольська, Н. Л. Навчальний матеріал для взаємопов’язаного формування в майбутніх інженерів сфери комп’ютерних технологій англомовної компетентності в читанні та говорінні / Н. Л. Добровольська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 72-77.
Abstract: Стаття присвячена відбору навчального матеріалу для взаємопов’язаного формування в майбутніх фахівців сфери комп’ютерних технологій англомовної компетентності в читанні та говорінні. Навчання мовного та мовленнєвого матеріалу англійської мови неможливе без використання текстів як готових, так і спеціально складених, оскільки текстові матеріали мають здатність комунікативно мотивувати студентів як до сприйняття нової професійно важливої інформації, так і до подальшого її застосування під час побудови власних висловлювань англійською мовою. Будь-який готовий текстовий матеріал слугує еталоном для студентів, який відображає алгоритм побудови і є підґрунтям для подальшого оформлення їхнього усного мовлення. Цю думку підтверджує також Ю. О. Семенчук, який вважає текст максимальною одиницею комунікації, що задовольняє інформаційно-пізнавальні потреби студентів і є основою та зразком іншомовної комунікації.
Статья посвящена отбору учебного материала для взаимосвязанного формирования у будущих специалистов сферы компьютерных технологий англоязычной компетентности в чтении и говорении. Обучение языковому и речевому материалу английского языка невозможно без использования текстов как готовых, так и специально составленных, поскольку текстовые материалы обладают способностью коммуникативно мотивировать студентов как к восприятию новой профессионально важной информации, так и для дальнейшего её применения при построении собственных высказываний на английском языке. Любой готовый текстовый материал служит для студентов эталоном, отражающим алгоритм построения, и является основой для дальнейшего оформления их устной речи. Эту мысль подтверждает также Ю. А. Семенчук, считающий текст максимальной единицей коммуникации, которая удовлетворяет информационно-познавательные потребности студентов и является основой и образцом иноязычной коммуникации.
The article is devoted to the selection of educational material for the interconnected formation of English-speaking competence in reading and speaking among future specialists in the field of computer technology. Learning the language and speech material of English is impossible without the use of texts, both ready and specially composed, as text materials have the ability to communicatively motivate students as perceptions of new professionally important information, and to further its use in constructing their own language in English. Any ready-made text material serves as a benchmark for students, which reflects the construction algorithm and is the basis for further processing of their oral speech. This opinion is also confirmed by Yu. O. Semenchuk, who considers the text as the maximum unit of communication that satisfies the informational and cognitive needs of students and is the basis and model of the foreign communication.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23950
Appears in Collections:Випуск 64

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrovolska_N._L..pdf225.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.