DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 64 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23930
Title: До проблеми формування професійної компетентності вчителя нової української школи
Authors: Вишківська, В. Б.
Кушнірук, С. А.
Keywords: професійна готовність
компетентність
професійна діяльність
індивідуальна освітня траєкторія
Нова українська школа
самопідготовка
самореалізація
профессиональная готовность
компетентность
профессиональная деятельность
индивидуальная образовательная траектория
Новая украинская школа
самоподготовка
самореализация
professional readiness
competence
professional activity
individual educational trajectory
New Ukrainian school
self-training
self-realization
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Вишківська, В. Б. До проблеми формування професійної компетентності вчителя нової української школи / В. Б. Вишківська, С. А. Кушнірук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 44-48.
Abstract: У статті досліджується проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів, готових працювати в умовах швидких інформаційно-технологічних змін, шляхом проектування студентами індивідуальних освітніх траєкторій; з’ясовується сутність категорій "готовність", "професійна компетентність", "індивідуальна освітня траєкторія", аналізуються основні елементи освітньої парадигми (цінності, мотиви, норми, мета, позиції учасників навчального процесу, форми і методи, засоби, контроль і оцінка), які мають бути враховані під час її побудови. Актуалізуються провідні тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх учителів на етапі розбудови Нової української школи. Наголошується на перспективності обґрунтованої І. Зязюном логіки становлення вчителя-професіонала та на виключній значущості думки про те, що смислом педагогічної професії є орієнтація на людину як найвищу суспільну цінність.
В статье исследуется проблема формирования профессиональной компетентности будущих учителей, готовых работать в условиях быстрых информационно-технологических изменений, путем проектирования студентами индивидуальных образовательных траекторий; выясняется сущность категорий "готовность", "профессиональная компетентность", "индивидуальная образовательная траектория", анализируются основные элементы образовательной парадигмы (ценности, мотивы, нормы, цели, позиции участников учебного процесса, формы и методы, средства, контроль и оценка), которые должны быть учтены при ее построении. Актуализируются ведущие тенденции развития профессиональной подготовки будущих учителей на этапе развития Новой украинской школы. Отмечается перспективность обоснованной И. Зязюном логики становления учителя-профессионала и исключительная значимость мысли о том, что смыслом педагогической профессии является ориентация на человека как высшую общественную ценность.
The article is researched the problem of forming the professional competence of future teachers, who are ready to work in the conditions of rapid information and technological changes, by designing students individual educational trajectories; the essence of the categories "readiness", "professional competence", "individual educational trajectory" is analyzed, the main elements of the educational paradigm are analyzed (values, motives, norms, goals, positions of participants in the educational process, forms and methods, tools, monitoring and evaluation) The leading trends in the development of professional training for future teachers are being updated at the stage of development of the New Ukrainian School. The perspective of the reasoned logic of I. Zazun of the formation of a professional teacher and the exceptional importance of the idea, that the meaning of the pedagogical profession is the orientation toward man as the highest social value is noted.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23930
Appears in Collections:Випуск 64

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyshkivska_V._A.,_Kushniruk_S._A..pdf211.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.