DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 64 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23929
Title: Вербалізація жіночих портретів у збірці "В сяйві мрій" Миколи Вороного
Authors: Вихор, В. Г.
Keywords: мовний портрет
лінгвістичний образ
художньо-смислове наповнення
жіночий персонаж
авторські характеристики
Микола Вороний
речевой портрет
лингвистический образ
художественно-смысловое наполнение
женский персонаж
авторские характеристики
Николай Вороной
linguistic portrait
linguistic image
artistic-semantic filling
female character
author’s characteristics
Mykola Voronyi
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Вихор, В. Г. Вербалізація жіночих портретів у збірці "В сяйві мрій" Миколи Вороного / В. Г. Вихор // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 39-44.
Abstract: У статті розглядається творчість М. Вороного, зокрема когнітивний підхід до вивчення творів збірки "В сяйві мрій". У дослідженні проведено детальний аналіз засобів вербалізації жіночих персонажів, розглянуто їх як частину загального мовного образу жінки в поетиці М. Вороного. Основні типологічні особливості фемінних образів було розглянуто у зв’язку з лексичними засобами їхньої експлікації, а також визначено кореляційні відношення між відображенням портретних характеристик у світосприйнятті носія відповідної ментальності. Окремо проаналізовано мовне вираження лексичного та семантичного наповнення фізичної, психологічної, статусної характеристики жінок, а також значення вербалізації мовлення для типологізації образів. Проведено аналіз впливу мовних засобів творення образу та визначення статусу героїв у палітрі персонажів поетичних текстів М. Вороного. Розглянуто відбиття визначальних рис ідіостилю автора на створенні мовного характеру та змалюванні зовнішніх та внутрішніх ознак жіночих персонажів.
В статье рассматривается творчество Н. Вороного, в частности когнитивный подход к изучению произведений сборника "В сиянии мечтаний". В исследовании проведен детальный анализ средств вербализации женских персонажей, они рассмотрены как часть общего языкового образа женщины в поэтике Н. Вороного. Основные типологические особенности феминных образов были рассмотрены в связи с лексическими средствами их экспликации, а также определены корреляционные отношения между отображением портретных характеристик в мировосприятии носителя соответствующей ментальности. Отдельно проанализировано языковое выражение лексического и семантического наполнения физической, психологической, статусной характеристики женщин, а также значение вербализации речи для типологизации образов. Проведен анализ влияния языковых средств создания образа и определения статуса героев в палитре персонажей поэтических текстов Вороного. Рассмотрено отражение отличительных черт идиостиля автора на создании языкового характера и описании внешних и внутренних признаков женских персонажей.
The article is devoted to the cognitive approach to the study of M. Voronyi’s poetry book "In the Aura of Dreams". The research is analyzed the verbalization of female characters as part of the general linguistic image of a woman in the poetics of M. Voronyi. The main typological peculiarities of feminine images are considered in connection with the lexical means of their explication. The correlation relations between the reflection of portrait characteristics in the perception of the carrier of the corresponding mentality are determined. The linguistic expression of lexical and semantic content of the physical, psychological, and status characteristics of women, as well as the importance of verbalization of speech for typology of images are analyzed. The analysis of the influence of linguistic means of creating an image and determining the status of heroes in the palette of characters of poetic texts by M. Voronyi is carried out. The reflection of the defining features of the author’s idiostyle on the creation of the linguistic character and the depiction of the external and internal characters of female characters is considered.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23929
Appears in Collections:Випуск 64

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyhor_V._Н..pdf227.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.