DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 64 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23923
Title: Питання пасіонарності та схильності до ризику в просторі властивостей особистості
Authors: Бикова, С. В.
Keywords: індивідуально-психологічні особливості суб’єкта діяльності
особистість
схильність до ризику
пасіонарність
индивидуально-психологические особенности субъекта деятельности
личность
склонность к риску
пассионарность
individual psychological peculiarities of subject of activity
personality
predisposition to risk
passionarity
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Бикова, С. В Питання пасіонарності та схильності до ризику в просторі властивостей особистості / С. В. Бикова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 24-28.
Abstract: У статті розглядаються результати теоретико-емпіричного дослідження відмінностей у проявах схильності до ризику осіб із різним ступенем пасіонарності. В основі ризикованої поведінки лежать не тільки специфічні особливості небезпечних, невизначених ситуацій, але й індивідуально-психологічні особливості суб’єкта діяльності, його здоров’я, психологічні стани та властивості особистості. Інформація про риси особистості, які пов’язані з пасіонарністю, міститься в роботах, що спрямовані на пошук зовнішніх та внутрішніх детермінант, на вивчення творчих і ризикогенних особистостей. Для емпіричної перевірки ми обрали такі психодіагностичні методики: "Тест-опитувальник якісних показників схильності до ризику" О. Саннікова, С. Бикова, "Розміщення себе на шкалі пасіонарності" (модифікація методики Т. Дембо та С. Рубінштейна). Емпіричне дослідження проводилося на базі Одеської державної академії будівництва та архітектури. Загальна кількість обстежених – 67 осіб, віком від 19 до 23 років.
В статье рассматриваются результаты теоретико-эмпирического исследования различий в проявлениях склонности к риску лиц с разной степенью пассионарности. В основе рискованного поведения лежат не только специфические особенности опасных, неопределенных ситуаций, но и индивидуально-психологические особенности субъекта деятельности, его здоровье, психологические состояния и свойства личности. Информация о чертах личности, связанных с пассионарностью, содержится в работах, направленных на поиск внешних и внутренних детерминант, на изучение творческих личностей и рискогенных личностей.
This article examines the results of the theoretical and empirical study of the differences in the manifestations of predisposition to the risk of persons with different degrees of passionarity. For empirical testing we chose the following psychodiagnostic methods "Test-questionnaire for quality indicators of predisposition to risk" O. Sannikova, S. Bykovа and "Placing yourself on the scale of passionarity" (modification of the methodology of T. Dembo and S. Rubinstein). An empirical study was conducted on the basis of the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture. The total number of subjects – 67 people, aged 19 to 23 years.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23923
Appears in Collections:Випуск 64

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bykova_S._V..pdf244.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.