DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 64 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23917
Title: Використання програмно-імітаційних комплексів під час організації тематичного економічного тренінгу
Authors: Антонюк, Д. С.
Keywords: програма
імітація
комплекс
програмно-імітаційні комплекси
економіка
бізнес-симулятор
економічний тренінг
тематичний
программа
имитация
комплекс
программно-имитационные комплексы
экономика
бизнес-симулятор
экономический тренинг
program
imitation
complex
business simulation
economy
business-simulator
economic training
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Антонюк, Д. С. Використання програмно-імітаційних комплексів під час організації тематичного економічного тренінгу / Д. С. Антонюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 5-10.
Abstract: У статті обґрунтовано доцільність використання програмно-імітаційних комплексів економічного спрямування в процесі опрацювання теми "Ринки з асиметричною інформацією" на прикладі проблеми забезпечення процесу оцінки персоналу безпосередніми менеджерами та колегами. Підтверджено припущення щодо достатнього рівня тотожності характеристик та проблематики ринку автомобілів, що були у використанні, та ситуацією оцінки ефективності роботи персоналу організації для визначення справедливого рівня фінансової винагороди, а також щодо ефективності використання симуляції "Market For Lemons" із каталогу програмно-імітаційного комплексу Moblab для візуалізації проблематики ринків з асиметричною інформацією та проведення навчального експерименту в аудиторії. Подальшого дослідження потребує визначення доцільності розроблення спеціалізованої симуляції обґрунтування провідного значення комунікації для справедливої оцінки якості роботи персоналу організації.
В статье обоснована целесообразность использования программно-имитационных комплексов экономической направленности в процессе изучения темы "Рынки с асимметричной информацией" на примере проблемы обеспечения процесса оценки персонала непосредственными менеджерами и коллегами. Подтверждено предположение относительно достаточного уровня схожести характеристик и проблематики рынка автомобилей, бывших в употреблении, и ситуаций оценки персонала организации с целью определения справедливого уровня финансового вознаграждения, а также относительно эффективности использования симуляции "Market For Lemons" из каталога программно-имитационного комплекса Moblab для визуализации проблематики рынков с асимметричной информацией и проведения учебного эксперимента в аудитории. Необходимо дальнейшее исследование определения целесообразности разработки специализированной симуляции обоснования значения коммуникации для справедливой оценки качества работы персонала организации.
The justification of the use of the business-simulators in the process of studying the "Markets with asymmetric information" topic has been substantiated in the article. Process of the personnel assessment is the topic of particular interest of the article. The assumption about the level of similarity of the characteristics and associated complexity of the market of the used cars and the problem of appropriate financial motivation of the personnel has been proved. The efficiency of the use of the "Market For Lemons" simulations from the catalogue of the Moblab simulations for the visualization of the issues on the markets with asymmetric information during conducting learning experiment at the class complex has been proved. Expediency of the development of the specialized simulation for the justification of the leading role of communication of the fair assessment of quality of the work of the organizational personnel requires the future research.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23917
Appears in Collections:Випуск 64

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antoniuk_D._S..pdf340.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.