DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 63 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23904
Title: Система управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів
Authors: Мартинець, Л. А.
Keywords: професійний розвиток
система
суб’єкти управління
структура управління
моделювання
освітнє середовище
ефективність
development
system
subjects of management
management structure
modeling
educational environment
efficiency
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Мартинець, Л. А. Система управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів / Л. А. Мартинець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 63. – С. 111-117.
Abstract: У статті розкривається система управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів. Під систе- мою управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі ро- зуміється концептуальний інструмент управлінських впливів на складники освітнього середовища професійного роз- витку вчителів загальноосвітнього навчального закладу. До складників системи належать концептуально-цільовий, організаційно-управлінський, змістово-технологіч- ний і оцінювально-результативний. Концептуально-цільовий складник містить мету і завдання, методологічні під- ходи, закономірності та принципи управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів. Організацій- но-управлінський складник містить суб’єкт, об’єкт і функції управління. Змістово-технологічний складник містить організаційно-педагогічні умови, етапи технології управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів. Оцінювально-результативний складник поєднує параметри, фактори, критерії, що розкриваються через факторно- критеріальну модель управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів, рівні (високий, достатній, середній, низький) і кінцевий результат.
The article reveals the management system of the educational environment of the teachers’ professional development. A conceptual tool of managerial impacts on the components of the educational environment of the teachers’ professional development of a comprehensive educational institution is understood under the management system of the educational environment of the teachers’ professional development in a comprehensive educational institution. The components of the system are as follows: conceptual-purpose, organizational-managerial, content-technological and evaluative-effective. The conceptual-purpose component contains goals and objectives, methodological approaches, regularities and principles of managing the educational environment of the teachers’ professional development. The organizational- managerial component contains the subject, object and management functions. The content-technological component contains the organizational and pedagogical conditions, the stages of managing technology for the educational environment of the teachers’ professional development. The evaluation-effective component combines parameters, factors, criteria, which are revealed through the factor-criterial model of management of the educational environment of teachers’ professional development, levels (high, sufficient, medium, low) and the final result.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23904
Appears in Collections:Випуск 63

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martynets L. A..pdf410.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.