DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 63 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23902
Title: Технологія “вебінар” в освітньому просторі медичного університету
Authors: Макодай, І. І.
Дудікова, Л. В.
Лебідь, Л. П.
Keywords: веб-конференція
освітній простір
віртуальне середовище
дистанційна освіта
технології навчання
web conference
educational space
virtual environment
distance education
learning technology
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Макодай, І. І. Технологія “вебінар” в освітньому просторі медичного університету / І. І. Макодай, Л. В. Дудікова, Л. П. Лебідь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 63. – С. 107-110.
Abstract: У статті виокремлено основні педагогічні технології модернізації навчально-виховного процесу закладів вищої освіти. Закцентовано на інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологіях навчання, котрі дають змогу забезпечити індивідуальний підхід до кожного студента. Зокрема, найпоширенішими дистанційними технологіями підтримки навчального процесу у вищій школі є: кейс-технології; телевізійно-супутникова технологія; мережеві інформаційно-комунікаційні технології. З’ясовано, що однією з форм використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі є проведення онлайн-конференцій (вебінарів), котрі сприяють оптимізації форм освіти та активному засвоєнню студентами інформації в освітньому просторі.
The article outlines the main pedagogical technologies of modernization of the educational process of institutions of higher education. The emphasis is done on information and communication technology and distance learning technologies that provide an individual approach to each student. In particular, the most commonly used distance learning technologies to support the learning process in higher education are: case studies; television and satellite technology; network information and communicative technologies. It is revealed that one of the forms of using information and communicative technologies in the educational process is providing on-line conferences (webinars), which promote the optimization of forms of education and the active learning of information by students in the educational space.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23902
Appears in Collections:Випуск 63

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makodai I. I., Dudikova L. V., Lebid’ L. P..pdf190.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.