DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 63 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23894
Title: Особливості реалізації проектної технології навчання у початковій школі
Authors: Купчак, С. Б.
Keywords: проект
технологія
проектна технологія
проектна діяльність
продукт
презентація
початкова школа
молодші школярі
project
technology
project technology
project activity
product
presentation
elementary school
junior schoolchildren
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Купчак, С. Б. Особливості реалізації проектної технології навчання у початковій школі / С. Б. Купчак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 63. – С. 95-98.
Abstract: У статті розкрито особливості проектної технології та її застосування в початковій школі. Актуальність проблеми дослідження зумовлена тим, що в умовах Нової української школи необхідне впровадження інноваційних технологій навчання, зокрема проектної. З цією метою в статті з’ясовано сутність понять “проект” та “проектна технологія”, визначено типи проектів, обґрунтовано значення проектної технології у навчальному процесі. Висвітлено історичні віхи становлення проектної технології. Схарактеризовано специфіку використання проектної технології у навчанні учнів початкової школи. Вказано етапи реалізації проектної технології. Окреслено вимоги до застосування проектної технології. Встановлено роль учителя в організації проектної діяльності молодших школярів. Описані керу- вання вчителем створенням продукту учнівського проекту та особливості його презентації. Зроблено висновки щодо доцільності впровадження проектної технології в освітній процес початкової школи.
The article reveals the main peculiarities of design technology and its application in elementary school. The urgency of the research problem is due to the fact that in the conditions of the New Ukrainian school it is necessary to introduce the innovative teaching technologies, in particular, the design one. To research the aim, the article clarifies the essence of the concepts of “project” and “project technology”, defines the types of projects and substantiates of importance the design technology in the educational process. The historical milestones of design technology development are highlighted. The specifics of using the design technology in the teaching of elementary school students have been described. The stages of implementation of the project technology are indicated. The requirements for application of design technology have been outlined. The role of the teacher in organization the project activity of junior pupils was established. The author has been described the guide in creating the product of a students’ project and the peculiarities of its presentation. The conclusions about the feasibility of introducing the project technology into the educational process of the elementary school are made.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23894
Appears in Collections:Випуск 63

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kupchak S. B..pdf188.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.