DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 60 (том 2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23888
Title: Сучасні погляди на сутність заїкання та методи його корекції
Authors: Скляр, С. В.
Keywords: заїкання
мовно-комунікативні навички в дітей молодшого дошкільного віку
мовленнєвий дефект
логотерапія
логопедична ритміка
stuttering
language and communicative skills in children of junior preschool age
speech defect
logotherapy
logopedic rhythm
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Скляр, С. В. Сучасні погляди на сутність заїкання та методи його корекції / С. В. Скляр // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 60, т. 2. – С. 118-124.
Abstract: У зв’язку з гуманізацією освіти, модифікацією шкільних програм і методів навчання, а також у світлі останніх концепцій дошкільної освіти великого значення набуває формування в дітей навичок позитивної взаємодії з оточуючими як запоруки їх благополучного розвитку, що виявляється можливим тільки за умови повноцінного оволодіння мовою. Потреби суспільства в значущості й необхідності повноцінного спілкування висувають у розряд актуальних проблему формування мовно-комунікативних навичок у молодших дошкільників. У статті розглянуто питання, що пов’язане з дослідженням особистісно-комунікативних порушень у дітей молодшого дошкільного віку, що страждають на заїкання.
In connection with the humanization of education, the modification of school curricula and teaching methods, as well as in the light of the latest concepts of preschool education, the formation of positive interaction skills with others as a pledge of their successful development, which is possible only in the case of full-fledged language proficiency, is of great importance in children. The needs of society in importance and the need for full-fledged communication place in the category of the actual problem of forming language and communication skills in younger preschoolers. The article deals with the issue related to the research of personality-communicative disorders in children of younger preschool age suffering from stuttering.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23888
Appears in Collections:Випуск 60 (том 2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sklyar S. V..pdf209.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.