DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 61 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23883
Title: Аналіз змістового компоненту предмета "Основи здоров'я" у контексті розвитку здоров'язбережувальної компетентності вчителів основної школи
Authors: Шеян, М. О.
Keywords: здоров’я
здоровий спосіб життя
життєві навички
здоров’язбережувальна компетентність
предмет "Основи здоров’я"
основна школа
навчальний процес
розвиток
здоровье
здоровый образ жизни
жизненные навыки
здоровьесберегательная компетентность
предмет "Основы здоровья"
основная школа
учебный процесс
развитие
health
healthy lifestyle
life skills
health-preserving competence
Health Basis subject
basic secondary school
educational process
development
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шеян, М. О. Аналіз змістового компоненту предмета "Основи здоров'я" у контексті розвитку здоров'язбережувальної компетентності вчителів основної школи / М. О. Шеян // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 61. - С. 335-340.
Abstract: У статті проаналізовано освітню галузь "Здоров’я і фізична культура" Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Зроблено аналіз навчальної програми з основ здоров’я для 5–9 класів для закладів загальної середньої освіти та підручників з основ здоров’я для основної школи, за якими здійснюється навчальний процес у 2017–2018 навчальному році та відповідно до яких здійснюється формування процесу розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти. З’ясовано, що підручники містять позитивну інформацію щодо формування здоров’язбережувальної компетентності в учнів основної школи на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки. Узагальнено розподіл навчального навантаження з предмета "Основи здоров’я" за розділами у 5–9 класах. Обґрунтовано недоцільність вилучення предмету "Основи здоров’я" з основної школи та інтеграцію цих тем в інші предмети, що ставить під сумнів цілісне уявлення про здоров’я та здоровий спосіб життя в учнівської молоді.
В статье проанализирована образовательная область "Здоровье и физическая культура" Государственного стандарта базового и полного общего среднего образования. Сделан анализ учебной программы по основам здоровья для 5–9 классов для общеобразовательных учебных заведений и учебников по основам здоровья для основной школы, за которыми осуществляется учебный процесс в 2017–2018 учебном году и в соответствии с которыми осуществляется формирование процесса развития здоровьесберегательной компетентности учителей в системе последипломного педагогического образования. Выяснено, что учебники содержат положительную информацию о формировании здоровьесберегательной компетентности учащихся основной школы на основе овладения ими знаниями о безопасности, практическими навыками здорового образа жизни и безопасного поведения. Обобщено распределение учебной нагрузки по предмету "Основы здоровья" по разделам в 5–9 классах. Обосновано нецелесообразность изъятия предмета "Основы здоровья" с основной школы и интеграцию этих тем в другие предметы.
The article analyzes the educational branch "Health and physical culture" of the State standard of basic and complete general secondary education. The curriculum of Health Basis subject for 5–9 classes of general educational establishments and textbooks of Health Basis subject for the basic secondary school are analyzed in the article. It has been found that the textbooks contain positive information on the formation of the health-preserving competence of secondary school pupils on the basis of their knowledge of health and safety, practical skills of healthy lifestyle and safe behavior, the formation of value relation to the life and health. The distribution of the educational load on Health Basis subject by sections in grades 5–9 is generalized. It is grounded that it is in appropriate to remove Health Basis subject from basic school and integrate these themes into other subjects, which will destroy the integral view of the health and healthy lifestyle of pupils.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23883
Appears in Collections:Випуск 61

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sheian.pdf389.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.