DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 61 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23876
Title: Необхідність виховного ідеалу в сучасній системі виховання в Україні
Authors: Фляк, М. М.
Keywords: віра
надія
любов
доброта
справедливість
чесність
християнська віра
любов до ближнього
любов до України
християнська мораль
козацька духовність
служіння Богові й Україні
вера
надежда
любовь
справедливость
честность
христианская вера
любовь к ближнему
любовь к Украине
христианская мораль
казацкая духовность
служение Богу и Украине
faith
hope
love
kindness
fairness
honesty
Christian faith
love of neighbor
love for Ukraine
Christian morality
Cossack spirituality
serving God and Ukraine
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Фляк, М. М. Необхідність виховного ідеалу в сучасній системі виховання в Україні / М. М. Фляк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 61. - С. 311-314.
Abstract: Потреба орієнтирів виховання домінує у сучасній системі освіти України. Моральний рівень сучасного молодого покоління насторожує чи навіть лякає. Потужним джерелом морального виховання є Біблія, релігія. Адже релігія позитивно впливає на моральне виховання дітей через духовність. До християнства як цілющого джерела виховання привертали увагу І. Огієнко, Г. Ващенко, К. Ушинський, М. Стельмахович та ін. Дітям треба постійно говорити про доброту, чуйність, справедливість, чесність, милосердя, про любов до ближнього, України, її історії, культури, рідної мови, звичаїв і традицій нашого народу. Як і весь український народ, козацтво збагачувало християнську мораль своїми глибоко гуманними традиціями, звичаями і обрядами, що мали статус писаних і неписаних законів. Бог, у свідомості козаків, оберігав незалежну Україну, надавав їм духовних сил у боротьбі з численними ворогами. Саме служіння Богові і Україні є виховним ідеалом козацької педагогіки, що повинно стати основою сучасного виховного ідеалу системи освіти і українського суспільства взагалі.
Потребность в ориентирах воспитания является доминирующим фактором в системе образования Украины. Моральный уровень современного молодого поколения настораживает и пробуждает тревогу. Мощным источником нравственного воспитания является Библия, религия. Религия имеет положительное влияние на нравственное воспитание детей через духовность. Христианство, как целебный источник образования, привлекло внимание И. Огиенко, Г. Ващенко, К. Ушинского, М. Стельмаховича и др. Детям постоянно надо говорить о доброте, отзывчивости, справедливости, честности, сострадании, любви к ближнему, Украине, ее истории, культуре, родному языку, обычаям и традициям нашего народа. Как и весь украинский народ, казачество наполняло христианскую мораль своими глубоко гуманными традициями, обычаями и обрядами, которые имел статус писаных и неписаных законов. Бог, в сознании казаков, оберегал независимую Украину, давал им духовные силы в борьбе против многочисленных врагов. Служение Богу и Украине было воспитательным идеалом казацкой педагогики. Это должно стать основой современного воспитательного идеала системы образования и украинского общества вообще.
The need for standards of education is the dominant in the system of education of Ukraine. The moral level of the modern young generation of alarms or even frightening – that will bring us the future. A powerful source of moral education is the Bible, religion. After all, religion has a positive effect on the moral education of children through spirituality.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23876
Appears in Collections:Випуск 61

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Flyak.pdf325.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.