DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 63 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23868
Title: Мотивація до праці майбутніх фахівців будівництва та архітектури у виховному процесі коледжу
Authors: Кондратова, М. В.
Keywords: майбутні будівельники
виховний процес коледжу
стимул
мотив
мотивація до праці
методи мотивації
професійний саморозвиток
future builders
college educational process
stimulus
motive
motivation for work
methods of motivation
professional self-development
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кондратова, М. В. Мотивація до праці майбутніх фахівців будівництва та архітектури у виховному процесі коледжу / М. В. Кондратова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 63. – С. 86-89.
Abstract: У статті звернено увагу на питання моральної цінності праці, висвітлено особливості формування ціннісного ставлення до праці в майбутніх будівельників. Автор вказує на необхідні професійні якості студентів, які впливають на стан самоосвітньої компетентності, а саме: сформованість мотивації до самоосвітньої діяльності; потребу в самоосвіті та у творчому самовираженні; наявність інтересу до професійно-спрямованих дисциплін; самозаохочення; володіння вміннями планувати свою самоосвітню діяльність і виявляти самостійність; навчально-інтелектуальні, ко- мунікативні вміння, а також уміння орієнтуватися в інформаційних потоках; культуру мовлення, рефлексію, самокон- троль, наполегливість, відповідальність. У статті виокремлено мотиви, серед яких є професійні, пізнавальні, мотиви соціальної ідентифікації, утилітарні. Звертається увага на основні етапи процесу мотивації: виникнення потреб; розроблення стратегії і пошук шляхів задоволення потреб; визначення тактики діяльності і поетапне її здійснення; задоволення потреб й одержання матеріальної чи духовної винагороди. Зауважується, що значну роль у формуванні ціннісного ставлення до праці в майбутніх будівельників відіграє нематеріальна мотивація, складовими частинами якої є: гуманізація праці; розвиток виробничої демократії; планування кар’єри; регулювання робочого часу; інформо- ваність колективу тощо.
The article focuses on issues of labor moral value; features of the value attitudes formation towards the future builders’ work are highlighted. The author points out the necessary professional qualities of students who influence the state of self-educational competence, namely: the formation of motivation to self-education; the need for self-education and creative self-expression; presence of interest in professionally directed disciplines; self-promotion; possession of skills to plan their self-educational activities and to identify independence; educational-intellectual, communicative skills, as well as ability to navigate in information flows; speech culture, reflection, self-control, persistence, responsibility. The article outlines motives, among which professional, cognitive, motives of social identification, utilitarian. Attention is drawn to the main stages of the process of motivation: the emergence of needs; developing a strategy and finding ways to meet needs; definition of activity tactics and its phased implementation; satisfaction of needs and reception of material or spiritual rewards. It is noted that a significant role in shaping the value attitude to work for future builders plays non-material motivation, the components of which are: humanization of labor; development of industrial democracy; career planning; regulation of working time; the team awareness and so on.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23868
Appears in Collections:Випуск 63

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kondratova M. V..pdf188.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.