DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 61 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23830
Title: Концептуальні положення розвитку автономності студентів в умовах інтеграції освітньої та самоосвітньої діяльності у вищій школі
Authors: Попов, Р. А.
Keywords: концептуальні положення
розвиток
автономність
студент
інтеграція
освітня діяльність
самоосвітня діяльність
вища школа
концептуальные положения
развитие
автономность
интеграция
образовательная деятельность
самообразовательная деятельность
высшая школа
conceptual provisions
development
autonomy
student
integration
educational activity
self-educational activities
higher school
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Попов, Р. А. Концептуальні положення розвитку автономності студентів в умовах інтеграції освітньої та самоосвітньої діяльності у вищій школі / Р. А. Попов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 61. - С. 247-252.
Abstract: У статті висвітлюються концептуальні положення розвитку автономності студентів в умовах інтеграції освітньої й самоосвітньої діяльності у вищій школі. З’ясовано, що дослідження теоретичних і практичних аспектів, закономірностей і принципів розвитку автономності студентів дає змогу розв’язувати питання формування цілісної особистості майбутнього фахівця вищої кваліфікації з позиції активності та самостійності як провідних рис його інтегральних і визначальних характеристик. Здійснено розробку концепції розвитку автономності з урахуванням особливостей функціональної взаємодії структурних компонентів системно-дидактичного забезпечення (нормативно-правового, цільового, змістовного, дидактичного, технологічного), призначених для здійснення системного, поетапного освоєння суб’єктами освітньої діяльності дидактичних одиниць у процесі вивчення дисциплін спеціальності відповідно до державного освітнього стандарту.
В статье освещаются концептуальные положения развития автономности студентов в условиях интеграции образовательной и самообразовательной деятельности в высшей школе. Выяснено, что исследование теоретических и практических аспектов, закономерностей и принципов развития автономности студентов позволяет решать вопросы формирования целостной личности будущего специалиста высшей квалификации с позиции активности и самостоятельности как главных черт его интегральных и определяющих характеристик. Осуществлена разработка концепции развития автономности с учетом особенностей функционального взаимодействия структурных компонентов системно-дидактического обеспечения (нормативно-правового, целевого, содержательного, дидактического, технологического), предназначенных для осуществления системного, поэтапного освоения субъектами образовательной деятельности дидактических единиц в процессе изучения дисциплин специальности в соответствии с государственным образовательным стандартом.
The article presents conceptual provisions of students’ autonomy development in the context of educational and self-educational activities integration at higher school. It was found that the research of theoretical and practical aspects, patterns and principles of students’ autonomy development gives an opportunity to resolve the issues of a future high-qualified specialist’s integral personality formation from the prospective of activeness and self-sufficiency, which are considered as major integral characteristics. We have elaborated the concept of autonomy development, accounting for the peculiarities of functional interaction of structural components of the systematic and didactic support (regulatory, purposive, conceptual, didactic, technological) designed to secure systematic, gradual mastering of didactic units by the subjects of educational activities within the process of studying disciplines required by their specialities according to the state educational standard.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23830
Appears in Collections:Випуск 61

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popov.pdf339.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.