DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 61 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23638
Title: Соціологічний моніторинг як елемент системи забезпечення якості на інституційному рівні
Authors: Гордійчук, С. В.
Keywords: соціологічний моніторинг
анкетування
якість
якість освітньої діяльності
внутрішня система забезпечення якості
социологический мониторинг
анкетирование
качество
качество образовательной деятельности
внутренняя система обеспечения качества
sociological monitoring
surveys
quality
quality of educational activity
internal quality assurance system
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гордійчук, С. В. Соціологічний моніторинг як елемент системи забезпечення якості на інституційному рівні / С. В. Гордійчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 61. - С. 51-55.
Abstract: У статті аналізується використання соціологічного моніторингу як елементу внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності. Наголошується на необхідності реалізації стандартів і рекомендацій із забезпечення якості вищої освіти в частині "інформаційні системи" та "публічність інформації" щодо здійснення, удосконалення, модернізації освітнього процесу та прийняття на цій основі ефективних управлінських рішень. Описується досвід КВНЗ "Житомирський медичний інститут" Житомирської обласної ради з впровадження системного соціологічного моніторингу у вигляді анкетування студентів, викладачів, інших зацікавлених осіб для визначення рівня якості викладання, організації освітнього процесу, оцінки науково-методичного та організаційного забезпечення навчальних дисциплін, кадрової політики, адаптації студентів, діяльності приймальної комісії, рівня освітніх сервісів, набуття фахової компетентності тощо.
В статье анализируется использование социологического мониторинга как элемента внутренней системы обеспечения качества образовательной деятельности. Подчеркивается необходимость реализации стандартов и рекомендаций по обеспечению качества высшего образования в части "информационные системы" и "публичность информации" по осуществлению, совершенствованию, модернизации образовательного процесса и принятию на этой основе эффективных управленческих решений. Описывается опыт КВУЗ "Житомирский медицинский институт" Житомирского областного совета по внедрению системного социологического мониторинга в виде анкетирования студентов, преподавателей, других заинтересованных лиц для определения уровня качества преподавания, организации образовательного процесса, оценки научно-методического и организационного обеспечения учебных дисциплин, кадровой политики, адаптации студентов, деятельности приемной комиссии, уровня образовательных сервисов, приобретения профессиональной компетентности и так далее.
The article analyzes using the sociological monitoring as the element of educational activities internal quality assurance system. The necessity for providing the Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education in the part of "information system" and "publicity information" as for implementation, improvement and modernization the educational process resulted effective management decision. Also the papers describes the experience of MHEI "Zhytomyr Medical Institute" Zhytomyr Regional Council concerning the implementation of the social monitoring system at students’, teachers’ and other interested persons’ surveys for determining the quality of teaching, organization educational process, evaluation of scientific and methodological and organizational support disciplines, personnel, students adaptation, selection committee activities, the level of educational services, acquisition of professional competence and etc.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23638
Appears in Collections:Випуск 61

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gordiichuk.pdf332.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.