DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 61 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23637
Title: Етапи проведення моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах
Authors: Гириловська, І. В.
Keywords: моніторинг
якість
захід
управління
оцінювання
етап
професійна підготовка
кваліфікований робітник
професійно-технічний навчальний заклад
мониторинг
качество
мероприятие
управление
оценивание
этап
профессиональная подготовка
квалифицированный рабочий
профессионально-техническое учебное заведение
monitoring
quality
measure
management
evaluation
stage
vocational training
skilled worker
vocational and technical educational institution
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гириловська, І. В. Етапи проведення моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах / І. В. Гириловська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 61. - С. 48-51.
Abstract: Революція якості, що охопила сучасне українське суспільство, призвела до актуалізації проблеми моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у сфері професійно-технічної освіти. Враховуючи, що саме учні виступають активним джерелом моніторингової інформації і тільки від них залежить її достовірність, моніторинг якості професійної підготовки доцільно розглядати на двох рівнях: управлінському та особистісному. Такий підхід призводить до змін у методології проведення моніторингу, що повинна органічно поєднати як адміністративно-управлінські цілі, так і учнівські професійно-особистісні орієнтації. Тому авторська дворівнева модель моніторингу являє собою систему заходів, які відповідають п’яти виокремленим етапам: інформаційно-настановчому, навчально-підготовчому, моніторингово-оцінювальному, аналітико-діагностичному, прогностично-управлінському.
Революция качества, охватившая современное украинское общество, привела к актуализации проблемы мониторинга качества профессиональной подготовки будущих квалифицированных рабочих в сфере профессионально-технического образования. Учитывая, что именно ученики выступают активным источником мониторинговой информации и только от них зависит ее достоверность, мониторинг качества профессиональной подготовки целесообразно рассматривать на двух уровнях: управленческом и личностном. Такой подход приводит к изменениям в методологии проведения мониторинга, которая должна органично объединить административно-управленческие цели и ученические профессионально-личностные ориентации. Поэтому авторская двухуровневая модель мониторинга представляет собой систему мероприятий, которые отвечают особенностям пяти выделенных этапов: информационно-установочного, учебно-подготовительного, мониторингово-оценочного, аналитико-диагностического, прогнозно-управленческого.
The quality revolution, which covered modern Ukrainian society, led to the problem actualization of the professional preparation quality monitoring of future qualified workers in vocational education sphere. Taking into account that pupils are the active source of monitoring information and its credibility directly depends on them, it will be effectually to consider the monitoring of professional preparation quality in two stages: administrative and personal. Such an approach causes changes in methodology of conducting monitoring, which must combine both administrative-managerial goals and profession-personal orientations. Therefore, the author`s two-tier monitoring model is a complex of activities which corresponds to the peculiarities of five defined stages: informational and instructional, educational and preparatory, monitoring and assessing, analytical and diagnostical, prognostic and administrative.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23637
Appears in Collections:Випуск 61

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hyrylovska.pdf322.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.