DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 60 (том 1) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23603
Title: Esp teaching features in Kazakhstani higher education
Authors: Kulakhmetova, Mergul
Anesova, Albina
Sakharieva, Aigul
Keywords: english for specific purposes
professional-oriented language
foreign language
англійська для спеціальних цілей
професійно-орієнтована мова
іноземна мова
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Kulakhmetova, M. Esp teaching features in Kazakhstani higher education / M. Kulakhmetova, A. Anesova, A. Sakharieva // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 60, т. 1. – С. 225-228.
Abstract: One of important issues of the pragmatic aspects of foreign language teaching is a practical mastery of a foreign language. Increased interest in the English language in our country was marked by the introduction of new disciplines as English for specific purposes, for academic purposes and so on. The special status as lingua franca acquired English due to the emergence and enlargement of international organizations and enterprises in our country. However deficient curricula and programs, as well as the lack of specialists and appropriate scientific and methodological support led to some deviations in the teaching of these disciplines. The process of updating the content of education requires a thorough analysis and critical reflection on past experience. The conceptual approach to learning a foreign language for specific purposes is one of the factors in the successful acquisition the English language with a view to deepening and development of professional education. Is the discipline as well as the concept English for specific purposes the same as a professionally-oriented English language? Analysis of the survey conducted among the third year students of Pavlodar state university named after S. Toraigyrov, demonstrates the fact of the need to teach some subjects in English, taking into account the features of national and regional peculiarities of the educational process. Comprehension of importance of this discipline comes with years and experience of reassessment. In this article based on the experience of our university we would like to review some of the factors influencing the success of teaching English for specific purposes.
Одним із важливих питань прагматичних аспектів викладання іноземних мов є практичне володіння іноземною мовою. Підвищений інтерес до англійської мови у нашій країні знайшов реалізацію у запровадженні нових дисциплін, таких як англійська мова для спеціальних цілей, для академічних цілей тощо. Спеціальний статус lingua franca англійська мова отримала завдяки появі та поширенню міжнародних організацій та підприємств та їхній активної діяльності у нашій країні. Проте відсутність навчальних програм, а також фахівців та відповідного науково-методичного забезпечення призвели до певних недоліків у викладанні цих дисциплін. Процес оновлення змісту вищої освіти вимагає ретельного дослідження та критичного аналізу минулого досвіду роботи у цій галузі. Концептуальний підхід до вивчення іноземної мови для спеціальних цілей є одним із чинників успішного вивчення англійської мови задля поглиблення та розвитку професійної освіти. Чи є дисципліна, а також і концепція англійської мови для спеціальних цілей такою ж самою, як і для професійно орієнтованої англійської мови? Аналіз опитування, проведеного серед студентів третього курсу Павлодарського державного університету ім. С. Торайгирова, свідчить про необхідність викладання деяких фахових дисциплін англійською мовою з урахуванням специфіки національних та регіональних особливостей навчального процесу. Розуміння важливості цієї дисципліни приходить із часом та досвідом переоцінки. У цій статті, заснованій на досвіді роботи нашого університету, ми розглядаємо деякі чинники, що впливають на ефективність викладання англійської мови для спеціальних цілей у вищих навчальних закладах Казахстану
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23603
Appears in Collections:Випуск 60 (том 1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulakhmetova M., Anesova A., Sakharieva Ai..pdf179.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.