DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 62 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23550
Title: Підготовка майбутніх учителів до використання інноваційних методик з духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі
Authors: Шевченко, Ю. М.
Keywords: інновація
інноваційна діяльність
інноваційні методики
духовно-моральний розвиток
творчість
инновация
инновационная деятельность
инновационные методики
духовно-нравственное развитие
творчество
innovation
innovative activity
innovative methods
spiritual and moral development
creativity
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шевченко, Ю. М. Підготовка майбутніх учителів до використання інноваційних методик з духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі / Ю. М. Шевченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 62. - С. 246-250.
Abstract: Здійснено аналіз сучасних підходів щодо формування готовності студентів до використання інноваційних методик у духовно-моральному розвитку молодших школярів. Визначені пріоритетні завдання інноваційної освіти та напрями використання інноваційних технологій у сучасній вищій освіті. Розкрита сутність підготовки майбутніх учителів до використання інноваційних методик з духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі. Окреслені форми та методи організації підготовки майбутніх учителів початкових класів в освітньому процесі, з’ясовано, що інноваційні технології в освіті дають можливість регулювати навчально-вихований процес, підвищуючи його ефективність. Доведено, що творчість є сутнісною характеристикою інноваційного процесу в інноваційній діяльності педагога, а сформованість творчої активності майбутнього фахівця є важливим аспектом готовності студентів до використання інноваційних методик у духовно-моральному розвитку молодших школярів.
Осуществлен анализ современных подходов по формированию готовности студентов к использованию инновационных методик в духовно-нравственном развитии младших школьников. Определены приоритетные задачи инновационного образования и направления использования инновационных технологий в современном высшем образовании. Раскрыта сущность подготовки будущих учителей к использованию инновационных методик по духовно-нравственному развитию младших школьников в кросс-культурном пространстве. Указаны формы и методы организации подготовки будущих учителей начальных классов в образовательном процессе, выяснено, что инновационные технологии в образовании дают возможность регулировать учебно-воспитательный процесс, повышая его эффективность. Доказано, что творчество является сущностной характеристикой инновационного процесса в инновационной деятельности педагога, а сформированность творческой активности будущего специалиста является важным аспектом готовности студентов к использованию инновационных методик в духовно-нравственном развитии младших школьников.
An analysis of modern approaches to the formation of students’ readiness to use innovative methods in the elementary school pupils’ spiritual and moral development is carried out. The priority tasks of innovative education and use of innovative technologies directions in modern higher education are determined. The essence of preparing future teachers for the use of innovative methods of primary school pupils’ spiritual and moral development in the cross-cultural space is revealed. The outlined forms and methods of organizing the preparation of elementary school future teachers in the educational process, it was found that innovative technologies in education make it possible to regulate the educational process by increasing its efficiency. It is proved that creativity is an essential characteristic of the innovation process in the pedagogical innovation activity, and the formation of the future specialist creative activity is an important aspect of the students’ readiness to use innovative methods in the spiritual and moral development of younger pupils.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23550
Appears in Collections:Випуск 62

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevchenko.pdf349.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.