DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 62 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23536
Title: Особливості форм і методів навчально-виховної роботи підготовки майбутніх учителів математики в педагогічних закладах вищої освіти
Authors: Хить, Р. Г.
Keywords: компетентність
форми та методи навчання
особистістно-орієнтоване навчання
математика
інновації
вчителі математики
вища педагогічна освіта
підготовка майбутніх вчителів
педагогічні заклади вищої освіти
компетентность
формы и методы обучения
личностно-ориентированное обучение
инновации
учителя математики
высшее педагогическое образование
подготовка будущих учителей
педагогические высшие учебные заведения
competence
forms and methods of training
person-oriented learning
mathematics
innovations
teachers of mathematics
higher pedagogical education
training of future teachers
pedagogical institutions of higher education
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Хить, Р. Г. Особливості форм і методів навчально-виховної роботи підготовки майбутніх учителів математики в педагогічних закладах вищої освіти / Р. Г. Хить // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 62. - С. 232-237.
Abstract: Стаття є дослідженням інноваційних форм і методів підготовки майбутніх учителів математики, в ній вказано на особливості компетентністного підходу під час формування теоретичних і практичних знань. Формування професійних компетентностей майбутніх викладачів математики має відбуватися за загальними та фаховими напрямами. Загальні компетентності мають універсальний характер без належності до предметної галузі. А фахові компетентності визначають профіль підготовки та кваліфікацію випускника й роблять підготовку майбутнього викладача професійно-орієнтованою. Цей зміст компетентностей передбачає формування вже у стінах вищого навчального закладу творчої особистості майбутнього викладача математики, оскільки це розглядається як педагогічна категорія загальної технологічної культури фахівця вищої школи.
Статья является исследованием инновационных форм и методов подготовки будущих учителей математики, в ней указано на особенности компетентностного подхода при формировании теоретических и практических знаний. Формирование профессиональных компетентностей будущих преподавателей математики должно происходить по следующим направлениям: общим и профессиональным. Общие компетентности имеют универсальный характер без принадлежности к предметной области. А профессиональные компетентности определяют профиль подготовки и квалификацию выпускника и делают подготовку будущего преподавателя профессионально-ориентированной. Это содержание компетенций предусматривает формирование уже в стенах высшего учебного заведения личности будущего преподавателя математики, поскольку рассматривается как педагогическая категория общей технологической культуры специалиста высшей школы.
The article is a study of innovative forms and methods of training future teachers of mathematics, peculiarities of the competence approach in the formation of theoretical and practical knowledge are indicated. The formation of professional competences of future teachers of mathematics should take place in the following directions: general and professional. General competences have universal nature without regard to the subject area. Professional competence determines the type of training and qualification of a graduate and makes the training of a future teacher professionally oriented. This content of competences involves the formation of creative personality of a future teacher of mathematics in the higher educational institution, since it is considered as a pedagogical category of the general technological culture of a specialist of higher education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23536
Appears in Collections:Випуск 62

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khyt.pdf396.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.