DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 62 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23514
Title: Обгрунтування структури та індикаторних показників готовності майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти до взаємодії з родинами учасників бойових дій
Authors: Удот, В. Ф.
Keywords: готовність
взаємодія
родина учасника бойових дій
готовність майбутніх вихователів до взаємодії з родинами учасників бойових дій
компоненти готовності майбутніх вихователів до взаємодії з РУБД
критерії готовності майбутніх вихователів до взаємодії з РУБД
показники готовності майбутніх вихователів до взаємодії з РУБД
рівні готовності майбутніх вихователів до взаємодії з РУБД
готовность
взаимодействие
семья участника боевых действий
готовность будущих воспитателей к взаимодействию с семьями участников боевых действий
компоненты готовности будущих воспитателей к взаимодействию с СУБД
критерии готовности будущих воспитателей к взаимодействию с СУБД
показатели готвности будущих воспитателей к взаимодействию с СУБД
уровни готовности будущих воспитателей к взаимодействию с СУБД
readiness
interaction
family of combatants
readiness of future educators to interact with families of combatants
components of readiness of future educators for interaction with families of combatants
criteria of readiness of future educators for the interaction with families of combatants
indicators of readiness of future educators for the interaction with families of combatants
levels of readiness of future educators to interact with families of combatants
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Удот, В. Ф. Обгрунтування структури та індикаторних показників готовності майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти до взаємодії з родинами учасників бойових дій / В. Ф. Удот // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 62. - С. 223-227.
Abstract: У статті розкрито сутність поняття "готовність майбутніх вихователів до взаємодії з родинами учасників бойових дій". Науково обґрунтовано структуру готовності майбутнього вихователя до взаємодії з родинами учасників бойових дій. Охарактеризовано основні структурні компоненти готовності: когнітивний, мотиваційний, інструментально-операційний, діяльнісний. Описано критерії готовності: сформованість необхідних знань; сформованість професійно важливих цінностей, інтересів й мотивів; сформованість професійних умінь; безпосереднє здійснення ефективної взаємодії з родинами учасників бойових дій у процесі педагогічної діяльності. Визначено показники готовності майбутніх вихователів до взаємодії з цими родинами. Виділено рівні готовності до даного виду діяльності: високий (творчий), оптимальний (достатній), середній (допустимий), низький (критичний). Окреслено схему професійної готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до взаємодії з родинами учасників бойових дій.
В статье раскрыта сущность понятия "готовность будущих воспитателей к взаимодействию с семьями участников боевых действий". Научно обоснована структура готовности будущего воспитателя к взаимодействию с семьями участников боевых действий. Охарактеризованы основные структурные компоненты готовности: когнитивный, мотивационный, инструментально-операционный, деятельностный. Описаны критерии готовности: сформированность необходимых знаний; сформированность профессионально важных ценностей, интересов и мотивов; сформированность профессиональных умений; непосредственное осуществление эффективного взаимодействия с семьями участников боевых действий в процессе педагогической деятельности. Определены показатели готовности будущих воспитателей к взаимодействию с такими семьями. Выделены уровни готовности к данному виду деятельности: высокий (творческий), оптимальный (достаточный), средний (допустимый), низкий (критический). Определена схема профессиональной готовности будущих воспитателей учреждений дошкольного образования к взаимодействию с семьями участников боевых действий.
The article reveals the essence of the concept of "readiness", "the readiness of the future teacher to interact with the families of combatants". The structure of the readiness of the future educator to interact with the families of combatants is scientifically substantiated. The main structural components of readiness are characterized: cognitive, motivational, instrumental, operational, activity orientated. The following criteria of readiness are described: the formation of necessary knowledge; the formation of professionally important values, interests and motives; the formation of professional skills; direct realization of effective interaction with the families of combatants in the educational process. The indicators of readiness of future educators for the interaction with the families of combatants are determined. Levels of readiness for this activity are distinguished: high (creative), optimal (sufficient), average (acceptable), low (critical). The scheme of professional readiness of future educators of pre-school educational establishments for the interaction with families of combatants is outlined.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23514
Appears in Collections:Випуск 62

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Udot.pdf520.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.