DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 60 (том 1) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23501
Title: Значення аудіювання в навчанні іноземної мови здобувачів вищої освіти в немовній магістратурі та аспірантів
Authors: Зеленська, О. П.
Keywords: аудіювання
здобувач вищої освіти
немовна магістратура
іноземна мова
комунікативна компетенція
мовлення
мовленнєва діяльність
listening comprehension
student
post-graduate
non-linguistic Master’s course
foreign language
communicative competence
speech
speech activity
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Зеленська, О. П. Значення аудіювання в навчанні іноземної мови здобувачів вищої освіти в немовній магістратурі та аспірантів / О. П. Зеленська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 60, т. 1. – С. 166-169.
Abstract: У статті розглядаються значення іноземної мови для формування сучасного фахівця, важливість аудіювання як одного з видів мовленнєвої діяльності в процесі навчання іноземної мови здобувачами вищої освіти в немовній магістратурі та аспірантами, зокрема значення аудіювання для сприйняття, розуміння та активної переробки інформації, для розвитку мислення, інтелектуальних здібностей майбутніх магістрів та аспірантів, для формування їх навичок та вмінь обробляти інформацію, аналізувати, синтезувати, узагальнювати, робити висновки. Аудіювання є основою комунікативної компетенції, оскільки воно забезпечує слухове залучення до спілкування і дає змогу тим, хто навчається, взаємодіяти та спілкуватися, а тому навчання мови значною мірою залежить від цього процесу. Виділяються та описуються характерні особливості процесу аудіювання. Певна увага приділяється аналізу труднощів, які виникають під час аудіювання, їх подоланню, цілям та видам аудіювання, добору матеріалів для аудіювання на цьому етапі навчання іноземної мови.
This article aims to investigate the importance of a foreign language for forming a modern professional, the significance of listening comprehension as one of the types of speech activity in the process of foreign language learning by students taking a non-linguistic Master’s course and post-graduates, particularly the importance of listening comprehension for acquiring, understanding and active processing the information, for developing thinking, intellectual abilities of future masters and post-graduates, for forming their skills and habits to process information, to analyze, synthesize, generalize and make conclusions. Listening comprehension is the basis of the communicative competence because it makes the input to speech possible and helps those who learn to interrelate and communicate; that is why language learning depends on this process to a great extent. The characteristic peculiarities of listening comprehension are marked out and identified. Certain attention is paid to analyzing the difficulties pertaining to listening comprehension, their overcoming, aims and types of listening comprehension, choosing the materials for listening comprehension at this stage of learning a foreign language
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23501
Appears in Collections:Випуск 60 (том 1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zelenska O. P..pdf189.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.